Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

April 2023

Dekkingsgraad per 30 april 2023: 126,7%

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2023: 128,8%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april met 1,1%-punt gestegen en bedroeg eind april 126,7%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

De westerse economieën lieten in het eerste kwartaal een bescheiden groei zien. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 1,1% (annualized). Dit is lager dan de 1,9% waar de economen van tevoren vanuit gingen. De voornaamste oorzaken van de vertraging van de groei zijn de verslechterde huizenmarkt en het teruglopen van bedrijfsinvesteringen. De economie in de eurozone groeide in het eerste kwartaal met 1,3%, conform verwachting.

In Amerika ontstonden wederom zorgen omtrent een bank, ditmaal de First Republic Bank. Als gevolg van het feit dat veel klanten hun tegoeden weghaalden stond de aandelenkoers van de bank onder druk. Dit had ook gevolgen voor de bankensector in het algemeen. Hier tegenover stonden de goede resultaten van vooral technologie bedrijven. Per saldo leverde dit een gemengd beeld op, waarbij het positieve sentiment uiteindelijk het overwicht had. Kapitaalmarktrentes stegen door de zorgen om de aanhoudende inflatierisico’s en het beleid van de centrale banken.

Het IMF kwam met een sombere boodschap. De groeiverwachting voor de komende vijf jaar ligt op het laagste niveau sinds 1990. De wereldeconomie zal volgens het IMF de komende jaren met gemiddeld 3% groeien. Dat is bijna een procentpunt lager dan de gemiddelde groei over de laatste twee decennia.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 125,6% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 129,1% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,6% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 2,9% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +9,53% +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +9,53%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 2,20% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.