Nieuwsberichten

Goed nieuws! PDN verhoogt uw pensioen in 2022 Gepubliceerd op: 22-06-2022

Op 22 juni heeft het bestuur van PDN besloten om vanaf 1 juli 2022 een gedeeltelijke toeslagverlening of verhoging, over het jaar 2021, aan alle deelnemers toe te kennen. Feitelijk betekent dit een verhoging van 1,64% voor de ingegane pensioenen van gepensioneerden en opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers en een verhoging van 1% voor de opgebouwde pensioenen van medewerkers.

Het bestuur is heel blij dat zij tot dit besluit heeft kunnen komen, zeker omdat al zo lang geen verhoging meer heeft kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd beseft het bestuur wel degelijk dat het hiermee niet aan de verwachtingen van iedereen voldoet.

Door een recent doorgevoerde verandering in de wetgeving mogen pensioenfondsen over het jaar 2021 eerder verhogen. PDN heeft besloten dat zij hiervan graag gebruik wil maken. Een pensioenfondsbestuur moet bij het nemen van een dergelijk besluit niet alleen de belangen van alle deelnemers (gepensioneerden, gewezen deelnemers en medewerkers) evenwichtig behartigen. Het bestuur moet ook rekening houden met wat er in de nabije toekomst nog op het fonds af komt. Zo moet het bestuur van PDN voor het einde van het jaar nog een aantal belangrijke besluiten nemen over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment zijn er nog veel zaken niet duidelijk. Zo weet het fonds bijvoorbeeld niet of het voor die overgang naar het nieuwe stelsel bepaalde reserves moet aanhouden en hoe hoog die moeten zijn. Ook is nog onbekend of bepaalde groepen deelnemers moeten worden gecompenseerd die er bij de overgang naar het nieuwe stelsel op achteruit gaan. Daarnaast is het niet te voorspellen of in 2023 en 2024 de kosten voor levensonderhoud door blijven stijgen (inflatie) en welke invloed dat zal hebben op de loonontwikkeling. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de moeilijke vraagstukken die spelen.

Bij het nemen van het besluit vond het bestuur het belangrijk om zoveel mogelijk vast te houden aan de manier waarop in het verleden de verhogingen tot stand kwamen. Bij de berekening van het percentage is wel gebruik gemaakt van de wijziging in de wet om al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen te mogen verhogen, wat een positief effect had op de hoogte van de verhoging.

In december van dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn over het nieuwe pensioenstelsel en heeft het bestuur beter zicht op alles waar zij rekening mee moet houden. Dan zal het bestuur besluiten of de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd kunnen worden en zo ja, met welk percentage.

Alle deelnemers krijgen nog een persoonlijk bericht over de verhoging. Een dezer dagen verschijnt ook onze derde podcast die nader in zal gaan op dit belangrijke onderwerp.

Via deze link kun je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het besluit tot de verhoging van het pensioen nalezen.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......