Nieuwsberichten

Goed nieuws! Pensioen verhoogd in 2022 Gepubliceerd op: 22-07-2022

Op 22 juni besloot het bestuur om het pensioen over het jaar 2021 te verhogen.
Dit gebeurt vanaf 1 juli 2022 en geldt voor alle deelnemers.

Verhoging per 1 juli 2022

PDN streeft er naar het pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. Het besluit over de verhoging is genomen op basis van de positieve ontwikkeling van de financiële positie van PDN en de nieuwe mogelijkheden die de wet hiervoor biedt. Deze wetgeving, die begin juni is aangenomen, maakt het pensioenfondsen mogelijk om al bij een lagere beleidsdekkingsgraad het pensioen te verhogen. De aanpassing komt er kort gezegd op neer dat een pensioenfonds in 2022 al vanaf een beleidsdekkingsgraad[1] van 105% pensioenen mag verhogen (indexeren). Tot nu toe lag die ondergrens op 110%. Deze verruiming is echter niet vanzelfsprekend. Er zijn meerdere voorwaarden aan verbonden.

Het bestuur beoordeelde zorgvuldig of PDN voldoet aan de voorwaarden die de wet hieraan stelt. Ook is een afweging gemaakt tussen het nu toekennen van deze verhoging en het voorlopig in kas houden van deze gelden in relatie tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De belangen van alle deelnemers zijn hierbij zorgvuldig en evenwichtig afgewogen.

Gezien alle onzekerheden die er op dit moment spelen, is besloten om niet af te wijken van het huidige beleidskader. Dat zijn de regels die ‘normaal’ gesproken bij het al dan niet verhogen van de pensioenen worden gehanteerd. Er wordt een bestendige lijn aangehouden. Wel is besloten om bij het besluit gebruik te maken van de mogelijkheid die de nieuwe wetgeving biedt. Het fonds mag een beleidsdekkingsgraad van 105% hanteren bij de berekening van het percentage van de verhoging. Door hiervan gebruik te maken bedraagt de verhoging 50%, zonder verdere afwijkingen van het bestaande beleid.

Verhoging per 1 juli 2022 voor ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers:

  • De stijging van de prijzen bedroeg in 2021 3,28%.
  • Per 1 juli ontvangen deze deelnemers dus een verhoging van 1,64%.

Verhoging per 1 juli 2022 voor de opgebouwde pensioenen van medewerkers:

  • In 2021 was de gemiddelde stijging van de lonen bij DSM 2%.
  • Per 1 juli ontvangen deze deelnemers dus een verhoging van 1%.

Deze verhoging is toekomstbestendig, wat inhoudt dat de verhoging vanaf 1 juli levenslang meetelt.

Wanneer zie ik de extra verhoging?

Gepensioneerden zien vanaf juli het verhoogde pensioen op hun rekening. Als de brief, over het pensioen dat dit jaar ingaat na 1 juli, al is verstuurd, zit de verhoging in de eerste betaling.

De verhoging van de pensioenen van alle deelnemers staat in het UPO (Uniform Pensioenoverzicht) van 2023. Dit is dus niet het UPO dat we dit jaar sturen. Dit UPO laat de stand van 1 januari 2022 zien.

Nog meer weten over de toeslagverlening bij PDN? Klik dan hier.

[1] De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.