Nieuwsberichten
Evaluatie pensioenpremie Gepubliceerd op: 18-12-2018 Bij PDN betaalt je werkgever 24% van je salaris aan pensioenpremie.

Jijzelf betaalt hier ongeveer een kwart van. In 2018 heeft PDN onderzocht of de premie die wordt bijgedragen nog voldoende is.

In 2015 is tussen sociale partners (werkgevers en vakbonden) afgesproken dat voor 2016 t/m 2020 jaarlijks een premie wordt betaald van 24% van de salarissom. Aan het begin van deze periode leek de premie voldoende hoog om de pensioenopbouw over deze periode te financieren. Echter, de kostprijs van de pensioenopbouw varieert van jaar tot jaar door onder andere veranderende rente, levensverwachting of leeftijd van de deelnemers. Om te voorkomen dat achteraf (in 2021) geconstateerd wordt dat er te weinig premie is betaald en daarmee te veel is ingeteerd op het vermogen van het fonds, is afgesproken dat PDN de premie in 2018 evalueert.

Ook over de manier waarop deze evaluatie plaatsvindt zijn afspraken gemaakt. Bij deze evaluatie:

  • Wordt gekeken of het verwachte effect (over de periode 2016 t/m 2020) van de premie op de dekkingsgraad van het fonds niet onevenredig ongunstig uitpakt.
  • Is door sociale partners afgesproken dat de dekkingsgraad van het fonds maximaal 1% mag dalen over de hele periode als gevolg van onvoldoende premie.
  • In het geval van overschrijding van de 1%-grens, moeten sociale partners aanvullende afspraken maken over de periode 2019 t/m 2020.
  • Als deze afspraken er niet voor zorgen dat de impact binnen de 1%-grens blijft, heeft PDN de mogelijkheid om de pensioenopbouw in 2019 en 2020 te verlagen.

Conclusie:

Medio 2018 heeft PDN de premie geëvalueerd. Op basis van de inzichten in 2018 zal, naar alle waarschijnlijkheid de bijdrage van de premie en de daarbij behorende pensioenopbouw over de periode 2016 t/m 2020 niet leiden tot een verlaging van de dekkingsgraad met meer dan 1%. Het fonds heeft de uitkomst hiervan teruggekoppeld naar sociale partners. Op basis van deze uitkomst zijn er geen additionele afspraken gemaakt over eventuele verlaging van de pensioenopbouw voor de jaren 2019 en 2020.

Jouw mening telt!
PDN belegt verantwoord. Het fonds wil niet beleggen in bedrijven die mensenrechten niet respecteren, die bij hun productie kinderarbeid inzetten of die bepaalde typen van wapens produceren.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord