Nieuwsberichten
Het Verantwoordingsorgaan kijkt bestuur PDN op de vingers Gepubliceerd op: 26-09-2017 In het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) zitten werknemers die pensioen opbouwen bij PDN (2 leden) en gepensioneerden die al hun pensioen ontvangen van PDN (4 leden). Daarnaast wordt ook de werkgever vertegenwoordigd door 2 leden. Zij samen kijken het bestuur van het pensioenfonds op de vingers. Sinds een jaar is Martin Aertsen (67) voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van PDN.  Een jaar geleden volgde hij Jan Barendse op. Aertsen werkte vanaf 1974 tot 2011 bij DSM en is sinds enkele jaren gepensioneerd. Hij was voor DSM zowel in Nederland als in het buitenland (Mexico, VS en Frankrijk) werkzaam. In de wereld van de pensioenen is hij bepaald geen vreemdeling. In de negentiger jaren was hij namens werkgever DSM acht jaar lang bestuurslid van het toenmalige pensioenfonds PDC, de voorganger van PDN.

Over het grote belang van een Verantwoordingsorgaan bestaat bij Aertsen geen twijfel. “Het Verantwoordingsorgaan is het orgaan waaraan het bestuur van het fonds en de Raad van Toezicht van het fonds verantwoording afleggen. Van het bestuur willen we weten hoe en waarom bepaalde besluiten genomen zijn en wat het bestuur nog van plan is te besluiten.

Van de Raad van Toezicht willen we weten of het bestuur de goede processen heeft gevolgd bij het nemen van zijn besluiten.”
De (wettelijk vastgelegde) bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan zorgen ervoor dat het bestuur terdege rekening moet houden met het Verantwoordingsorgaan. Zo kan het bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het bestuur over genomen besluiten of besluiten die het bestuur van plan is te nemen. In een aantal gevallen is het bestuur zelfs verplicht vooraf om advies te vragen aan het Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur van PDN neemt het Verantwoordingsorgaan serieus. Aertsen: “Het bestuur neemt onze adviezen zeker ter harte. Als het van onze adviezen afwijkt, geeft het bestuur met argumenten aan waarom een advies niet, of niet helemaal, is overgenomen. Dit laatste jaar heeft het bestuur alle adviezen overgenomen.”
Aertsen wijst erop dat de kracht van het Verantwoordingsorgaan is gelegen in het feit dat er alle groepen die pensioen ontvangen of pensioen opbouwen, in vertegenwoordigd zijn. “Dat is erg belangrijk,” zegt hij “Want een besluit over het pensioen bij PDN dat bijvoorbeeld gunstig is voor de groep die nog pensioen opbouwt, kan nadelig zijn voor de gepensioneerden. Of andersom. Daarom letten wij er vooral op of de besluiten van het bestuur ‘evenwichtig’ zijn. Dat wil zeggen, dat het bestuur niet de ene groep bevoordeeld of benadeeld ten opzichte van een andere groep.”

PPS
Welke onderwerpen stonden de laatste tijd zoal op de agenda van het Verantwoordingsorgaan? Aertsen wijst onder meer op de aanpassingen in de prepensioenregeling (PPS) die zijn doorgevoerd, de harmonisatie van de pensioenleeftijd en op adviezen over de beloning van de bestuursleden.
Vooral de aanpassingen in de PPS en de Harmonisatie hebben bij sommige deelnemers de laatste tijd emotionele reacties opgeroepen, omdat ze de indruk hadden hierdoor benadeeld te worden.
“Wij hebben er bij het bestuur op aangedrongen de mensen die problemen hadden met de aanpassingen in de PPS en de Harmonisatie persoonlijk te benaderen om de handelswijze van het bestuur uit te leggen,” zegt Aertsen. Onlangs heeft het Verantwoordingsorgaan er bij het bestuur op aangedrongen om te bezien of het beleggen van de gelden die in de PPS-regeling zijn gespaard niet anders belegd kunnen worden, waardoor het rendement hoger kan worden.
Aertsen: “Als Verantwoordingsorgaan letten we er altijd goed op hoe het bestuur communiceert met de actieve deelnemers en gepensioneerden.” Communicatie wordt steeds belangrijker; zeker nu het hele pensioengebeuren in Nederland flink in beweging is gekomen.

Oordeel
Ieder jaar geeft het Verantwoordingsorgaan een uitgebreid oordeel over het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. Dat oordeel is te vinden in het jaarverslag van het pensioenfonds. Het jaarverslag is voor iedereen na te lezen op de website van PDN.
Om een serieuze partij te kunnen zijn voor het bestuur van het fonds moeten de leden van het Verantwoordingsorgaan voldoende kennis bezitten. Aan het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan gaat dan ook de nodige voorbereiding vooraf. Aertsen kwam pas in het Verantwoordingsorgaan terecht nadat hij enkele jaren in de ‘succession-pool‘ van PDN de nodige kennis had opgedaan. Wie in die succession-pool zit, volgt pensioencursussen of bezoekt voorlichtingsdagen over de pensioenen in Nederland of de pensioenen van PDN. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is een serieuze aangelegenheid vindt Aertsen: “Je moet belangstelling hebben voor het onderwerp pensioenen. Je moet ook bereid zijn om tijd vrij te maken voor dat werk. Dat betekent dat je cursussen gaat volgen, ook nog als je eenmaal lid van het Verantwoordingsorgaan bent. Je moet je kennis blijven bijspijkeren over bijvoorbeeld bestuurlijke aangelegenheden, financiën, financiële risico’s en beleggen. Dat moet je niet onderschatten.”

Wie lid wil worden van het Verantwoordingsorgaan kan zich opgeven voor de succession-pool van PDN. Stuur daarvoor een e-mail naar info.PDN@dsm.com onder vermelding van ‘Verantwoordingsorgaan’, of stuur een brief naar Verantwoordingsorgaan PDN, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord