Nieuwsberichten
Resultaten onderzoek naar zekerheid en risico’s Gepubliceerd op: 28-01-2020 In november 2019 werd door Motivaction een online onderzoek gehouden dat ging over zekerheid en risico’s rondom pensioen.
921 actieve deelnemers (18%), 758 voormalige deelnemers (15%) en 1.633 gepensioneerden (31%) van PDN deden mee aan het onderzoek. De medewerking aan dit onderzoek is hoog, in vergelijking met onderzoeken bij andere pensioenfondsen. Een dikke dankjewel voor iedereen die de tijd nam om het onderzoek in te vullen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe pensioenovereenkomst en als voorbereiding op het pensioenakkoord.


Graag delen we enkele resultaten en conclusies uit het onderzoek:

Beeld van en relatie met PDN

 • Ook dit onderzoek laat zien dat het vertrouwen in en de tevredenheid over PDN op een hoog niveau liggen. Deelnemers geven gemiddeld een 7,3, voormalige deelnemers een 7,0 en gepensioneerden een 7,8.
 • Deelnemers en gepensioneerden zijn positief over de informatie die zij van PDN krijgen, resulterend in een 7,6 resp. 8,0. De voormalige deelnemers houden het op een 7,3 gemiddeld.
 • De voordelen van een collectief pensioen via de werkgever worden door deelnemers onderkend. Solidariteit is belangrijk.
 • In een individueel pensioen zien deelnemers en gepensioneerden weinig.
 • Misvattingen en zorgen over pensioen hebben invloed op het vertrouwen. Misvattingen als: ik betaal premie voor de mensen die nu met pensioen zijn. En zorgen als: zijn er straks nog voldoende mensen om mijn pensioen te betalen, krijg ik terug wat ik aan premie heb betaald. Maar ook door discussie over AOW, rekenrente, pensioenstelsel en kortingen hebben invloed op het vertrouwen.

Pensioenambitie en risicohouding

 • Groot vertrouwen in en waardering voor PDN leiden tot relatief hogere risicobereidheid.
 • De risicohouding is ten opzichte van 2013 licht toegenomen. Dit leidt tot een gemiddelde tot relatief hogere risicohouding.
 • Misvattingen en zorgen kunnen juist leiden tot keuze voor zekerheid, vooral bij jongeren.
 • Gepensioneerden en ook de deelnemers kiezen voor een pensioen dat meegroeit met loon- en prijsstijgingen in plaats van een pensioen dat dit niet doet. Ze vinden het daarbij belangrijk dat de pensioenuitkering niet teveel schommelt als het economisch tegenzit. Want dat brengt de wens om te kunnen blijven leven zoals nu in gevaar.
 • Bij de gepensioneerden zien we, als het gaat om de ontwikkeling van hun pensioen over een periode van tien jaar, een keuze voor een gemiddelde uitkering en een gemiddeld risico.

Pensioenpremie

Twee derde van de actieve deelnemers is bereid om een hogere pensioenpremie te betalen als dat bij de huidige lage rente nodig is om de pensioenopbouw op peil te houden. Bij de jongeren loopt dat terug tot de helft. 

Solidariteit

Solidariteit bij het dragen van de kosten als gevolg van de stijgende levensverwachting wordt breed gedragen. Voor het collectief opbouwen van pensioen c.q. het collectief dragen van met name het beleggings- en langleven risico is brede steun. Een relatief beperkte groep ziet een individuele pensioenpot als de weg naar meer vertrouwen in het pensioen. 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

 • Er is een groot draagvlak voor MVB, maar tegelijk is er ook onduidelijkheid wat PDN daaraan doet en wat consequenties zijn voor het eigen pensioen.
 • Dat leidt tot aarzeling bij de geënquêteerden en daardoor tot het benadrukken dat MVB geen geld mag kosten.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord