Over ons

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) voert de pensioenen uit van alle DSM-bedrijven in Nederland. PDN is een onafhankelijke stichting.

Bestuur  
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt. 

Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden:
 • Vier leden benoemd op voordracht van DSM Nederland: Marlies van Boom, Monique van Heeswijk-Kuster, Edith Schippers (voorzitter), vacature.
 • Twee leden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland: Piet Rennen en Eiko de Vries.
 • Twee leden benoemd uit en door de pensioengerechtigden: Ton de Boer (plv. voorzitter) en Michel Ubachs.
Van links naar rechts: Ton de Boer (plv. voorzitter), Marlies van Boom, Michel Ubachs, Eiko de Vries, Edith Schippers (voorzitter), Monique van Heeswijk-Kuster en Piet Rennen.

Raad van toezicht (RvT)

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij PDN de raad van toezicht genoemd. De raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.


Van links naar rechts: Jac Kragt en Mila Hoekstra.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.
 • Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Henk Bosch en Ruud van Ool.
 • Twee leden aangewezen door en uit de werknemers: Marc Silvertand en Henk Lukkezen.
 • Vier leden aangewezen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen, Dirk van den Bos, John van Engelen en Harry Govers.

Van links naar rechts: Martin Aertsen (voorzitter), Marc Silvertand, Henk Lukkezen, Ruud van Ool, Henk Bosch (plv. voorzitter), Dirk van den Bos en John van Engelen. Op de foto ontbreekt Harry Govers.

Klik hier voor meer informatie over het verantwoordingsorgaan.
In de brochure 'Pensioenfonds DSM Nederland' op deze pagina is meer informatie te vinden over PDN, het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

Commissies
Het bestuur heeft de volgende vaste commissies ingesteld:

Commissies Kerntaken
Commissie Beleggingen
 • het bestuur adviseren over het strategisch beleggingsbeleid
 • een rol van monitoring en evaluatie ten aanzien van de uitvoering van het beleggingsbeleid
Commissie Risk en Compliance
 • het bestuur adviseren over de inrichting van het risicobeheer
 • toezien op de werking en effectiviteit van het risicobeheer, waaronder begrepen het fondsbeleid en de bestuurlijke processen en procedures
Commissie Pensioenen en Communicatie
 • het monitoren, het informeren en/of het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen of ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het pensioen(juridisch) beleid, actuarieel beleid of communicatiebeleid van het fonds

De commissies kunnen zich laten adviseren door de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS en of andere partijen. Voor elke commissie heeft het bestuur een beschrijving opgesteld, met daarin nader uitgewerkt: de reikwijdte, samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de betreffende commissie.

Het bestuur kan ad-hoc (advies)­commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden door het bestuur bij de instelling van de commissie worden beschreven.

IORP-II
Sinds 2003 geldt in de Europese Unie de Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP) richtlijn voor pensioenfondsen. Begin 2019 trad de IORP II-richtlijn in werking. IORP II heeft vier hoofddoelen. Allereerst moet de richtlijn het functioneren van de interne markt verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast worden de toezichthoudende functies binnen het bestuur uitgebreid. Verder moet vanaf 2019 in alle lidstaten van de EU op dezelfde manier worden gecommuniceerd met deelnemers en gepensioneerden. Tenslotte dient IORP II organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement te bieden.

IORP II verlangt van pensioenfondsen dat zij sleutelfuncties inrichten om het bestuur te ondersteunen. Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, actuariaat en interne audit. Onder IORP II zijn fondsen ook verplicht minstens een keer in de drie jaar een eigen risicobeoordeling (ERB) uit te voeren. Ook stelt IORP II nieuwe eisen aan de manieren waarop pensioenfondsen duurzaam beleggen.

Sleutelfuncties
Een sleutelfunctie wordt uitgeoefend door een houder (SFH) en een of meerdere vervullers. De houder is eindverantwoordelijk voor zijn sleutelfunctie. De vervuller(s) voer(t)(en) de sleutelfunctie uit.

Het bestuur zorgt ervoor dat de sleutelfuncties op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke wijze worden vervuld. Het bestuur evalueert periodiek de invulling van de functie.

Het bestuur heeft de volgende sleutelfuncties ingesteld:

Sleutelfuncties Invulling
Risicobeheerfunctie

Het bestuur kiest voor een invulling door een van de bestuursleden. De SFH rapporteert aan het bestuur en aan de Raad van Toezicht.
De SFH Risicobeheer besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden conform de bestaande uitbestedingsrelatie grotendeels uit aan DPS. Deze werkzaamheden zijn bij DPS belegd bij een (of meer) onafhankelijk gepositioneerde persoon (of personen).

Interne Auditfunctie

Het bestuur kiest in beginsel voor een invulling door een van de bestuursleden. 
Echter omdat voorzien wordt dat het gedurende een langere periode (van mogelijk enkele jaren) niet mogelijk is om deze functie binnen het bestuur te vervullen heeft het bestuur besloten voor de inzet van een externe deskundige. Eerste aanspreekpunt voor de in te zetten expert is de plaatsvervangend-voorzitter van het fonds. De SFH audit besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden middels uitbesteding uit aan een externe vervuller.

Actuariële functie

Het bestuur kiest in beginsel voor een invulling van zowel het houderschap als de vervullersrol, middels uitbesteding, door de waarmerkend actuaris. Eerste aanspreekpunt voor de SFH Actuarieel is een van de bestuursleden die lid is van de Commissie Pensioen en communicatie. De SFH Actuarieel rapporteert aan het bestuur.


DSM Pension Services (DPS)

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet. Klik hier voor meer informatie over DPS.Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord