Begrippen

AOW-leeftijd
bijzonder (tijdelijk) partnerpensioen
brutopensioenloon
conversie
doorwerkverklaring
echtscheidingsconvenant
gewaarmerkte kopie
gewezen deelnemer
life-cycle principe
Nettopensioenkapitaal
Nettopensioenregeling
ouderdomspensioen
partner
partnerpensioen
pensioeningangsdatum
PPS-leeftijd
PPS-omzettingsdatum
PPS-saldo
PPS-uitkering
richtlijnen voor een PPS-uitkering
Stabiele uitkering
standaardverdeling
Uitruilen
Uniform pensioenoverzicht (UPO)
UWV
variabel pensioenloon
Variabele uitkering
vast pensioenloon
verklaring einde dienstverband
voltijds salaris
waardeoverdracht
Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
wet VPL
wezenpensioen
WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)