Disclaimer

Disclaimer website PDN

Terms and conditions
Welkom op de website van PDN. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het Pensioenfonds, een stichting naar Nederlands recht. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is statutair gevestigd in Heerlen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41070481. Door het gebruik van deze website van verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Juridische disclaimer
De inhoud van deze site is bedoeld ter informatie. De juistheid of volledigheid ervan worden niet gegarandeerd. Noch aan de informatie op deze website, noch aan op basis daarvan gemaakte berekeningen, kunnen rechten worden ontleend. Noch het Pensioenfonds, noch DSM Pension Services B.V., noch hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze site dan wel de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op de site. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Het Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in deze site en om deze site geheel of gedeeltelijk te sluiten. Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

Intellectuele (eigendoms)rechten / merkgebruik
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en ander materialen op deze site zijn eigendom van het Pensioenfonds, DSM Pension Services B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Onverminderd het voorafgaande mogen delen van deze site worden gereproduceerd door deze te printen of te downloaden doch uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De inhoud van de site mag niet anderszins worden gereproduceerd of gewijzigd. Het totstand brengen van een koppeling (link) naar deze site of delen daarvan vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Pensioenfonds. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is verboden.