Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad Pensioenfonds PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Mei 2024

Dekkingsgraad per 31 mei 2024: 127,6%

Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2024: 126,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand mei met 1,7%-punt gestegen en bedroeg eind mei 127,6%. Gedurende de maand mei behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

Aan het einde van de maand werden de inflatiecijfers over de maand april bekend gemaakt. Per saldo lieten de inflatiecijfers een gemengd beeld zien. De Amerikaanse inflatie bedroeg 2,7% ten opzichte van een jaar geleden en viel hiermee niet tegen. Ook andere economische cijfers duiden op een verdere afkoeling van de Amerikaanse economie. Huizenverkopen en hypotheekaanvragen namen af, en de economische groei over het eerste kwartaal werd naar beneden bijgesteld. Op basis hiervan is de verwachting dat de FED de officiële rente later dit jaar zal gaan verlagen. In de eurozone steeg de inflatie meer dan waarop gerekend was. Dit had enerzijds gevolgen voor de kapitaalmarktrentes, die opliepen als gevolg van toegenomen zorgen over de inflatie, en anderzijds voor de verwachtingen rondom het beleid van de ECB. Begin juni heeft de ECB besloten om de officiële rente met 25 basispunten te verlagen, omdat de ECB verwacht dat de inflatie in de komende periode richting het doel van 2% zal bewegen.

De financiële markten lieten een gemengd beeld zien. Staatsleningen daalden in waarde als gevolg van de opgelopen rente, terwijl aandelen per saldo een kleine plus lieten zien. Vooral de koersen op de aandelenmarkten in Europa en de Verenigde Staten stegen, terwijl de koersen op de aandelenmarkten van de opkomende landen onder druk kwamen.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad
In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 123,4% 120,0% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 126,9% 127,8% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,4% 2,4% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 2,8% 8,7% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van Pensioenfonds PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die Pensioenfonds PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die Pensioenfonds PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2023 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 99,25% 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat -0,75% 9,53% 13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,50% 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  7,37% -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2023 is -0,75%. Ondanks het positieve rendement op beleggingen over 2023, is dit (geringe) negatieve resultaat grotendeels het gevolg van de gedaalde rente in 2023. Hierdoor moet Pensioenfonds PDN meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt Pensioenfonds PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2023 de verlaging van de variabele nettopensioenuitkering over 2024 tot en met 2028 gelijk aan -0,18% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.