Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad Pensioenfonds PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

April 2024

Dekkingsgraad per 30 april 2024: 125,9%

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2024: 126,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april met 2,5%-punt gestegen en bedroeg eind april 125,9%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

De economische groei in de Verenigde Staten bleef in het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen. Terwijl een groei van 2,5% per jaar werd verwacht, kwam de groei uit op 1,6%. Andere economische data lieten een gemengd beeld zien. Zo daalde het consumentenvertrouwen en daalden de werkloosheidsuitkeringen harder dan verwacht, maar stegen de consumentenbestedingen en lieten ook de investeringen een groei zien. Onderliggend is er nog steeds sprake van een robuuste groei in de Verenigde Staten.

In de eurozone lieten diverse zogenaamde leading indicatoren herstel zien, hetgeen duidt op een verbetering van de economische activiteit. Er is echter nog steeds sprake van gematigde groei in de eurozone. In Duitsland is weliswaar sprake van enig hertstel van de industrie, maar heeft deze sector het nog steeds zwaar.

De inflatiedruk in de Verenigde Staten blijft onverminderd hoog; ook vanwege de robuuste economie. De marktverwachting ten aanzien van eventuele renteverlagingen door de centrale bank is daarom naar achter geschoven. Er worden minder renteverlagingen verwacht, en ook de eerste renteverlaging zal naar verwachting pas later in dit jaar worden doorgevoerd. De economie van de eurozone ligt er minder goed bij. De inflatie in de eurozone daalt. De marktverwachting is dan ook dat de Europese centrale bank de beleidsrente in juni zal verlagen.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 123,4% 120,0% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 126,9% 127,8% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,4% 2,4% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 2,8% 8,7% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van Pensioenfonds PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die Pensioenfonds PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die Pensioenfonds PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2023 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 99,25% 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat -0,75% 9,53% 13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,50% 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  7,37% -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2023 is -0,75%. Ondanks het positieve rendement op beleggingen over 2023, is dit (geringe) negatieve resultaat grotendeels het gevolg van de gedaalde rente in 2023. Hierdoor moet Pensioenfonds PDN meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt Pensioenfonds PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2023 de verlaging van de variabele nettopensioenuitkering over 2024 tot en met 2028 gelijk aan -0,18% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.