Nieuwsberichten

Wat doet PDN op het gebied van duurzaamheid? Gepubliceerd op: 08-04-2021

duurzaamheid-1.jpg (263 KB)
PDN ziet het als zijn taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, in welke omstandigheid de wereld zich ook bevindt. Om een aantrekkelijk pensioen te kunnen bieden, nu en later, beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. We nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid en kaderstelling, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.


Doelen behaald in 2020
Samen met onze partners en onze uitvoeringsorganisatie DSM Pension Services (DPS) blijven we ons inspannen voor duurzaamheid en blijven we initiatieven ontwikkelen. We meten de voortgang op het gebied van duurzaamheid met behulp van prestatie-indicatoren waarbij we onszelf per prestatie-indicator een minimaal te behalen norm opleggen. We streven ernaar om onze duurzaamheidsprestaties voortdurend te verbeteren. In 2020 behaalden we alle doelen die we onszelf bij iedere prestatie-indicator oplegden. In ons jaarlijks duurzaamheidsverslag (beschikbaar op de website onder downloads) doen wij verslag van onze belangrijkste resultaten op het gebied van duurzaamheid*.

Een aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid die wij in 2020 ondernamen:

Vermindering CO2-uitstoot
In 2020 werden op het gebied van duurzaamheid en het bestrijden van klimaatverandering historische toezeggingen gedaan. Bedrijven, regeringen en beleggers schaarden zich achter het idee van ‘netto nul’: een economie die in 2050 niet méér CO2 uitstoot dan dat ze uit de atmosfeer verwijdert. Dit wereldwijde streven naar ‘netto nul’ kan gezien worden als een voorbode van een enorme hervorming van de economie.

In 2018 ondertekenden we de Montreal Pledge waarmee instellingen wereldwijd zich committeren om hun CO2-voetafdruk te publiceren en hierover beleid te formuleren. Via een van onze externe partijen op het gebied van duurzaam beleggen, Sustainalytics, voerden we toen ook een nulmeting uit. Dat deden we om de CO2-voetafdruk in delen van onze beleggingsportefeuille te meten. We besloten toen om de CO2-voetafdruk van onze beleggingen terug te brengen met 20% over een horizon van 3 jaar door andere beleggingen te selecteren. We behaalden dit target eind 2020. Binnen de Amerikaanse aandelenportefeuille realiseerden we een reductie van 40% en binnen de Europese aandelenportefeuille realiseerden we een reductie van 22% ten opzichte van de  benchmark.

Beïnvloeding van bedrijven waarin we beleggen
Een andere manier hoe PDN invloed uitoefent op het gebied van duurzaamheid is door middel van engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In 2020 zetten we ons engagementbeleid en stembeleid in om de bedrijven waarin we beleggen actief te beïnvloeden om in de bedrijfsvoering duurzaamheid een plek te geven. We gaan met deze bedrijven de dialoog aan om een positieve, structurele gedragsverandering te realiseren. Deze beïnvloeding is natuurlijk effectiever als we dat samendoen met anderen, met duidelijk vastgestelde prioriteiten.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)
PDN ondertekende het IMVB-convenant in 2018. We hebben daarmee de OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de VN Guiding Principles opgenomen in ons duurzaamheidsbeleid, de uitbesteding aan dienstverleners en de monitoring en rapportage daarover.

In het kader van het IMVB-convenant focussen we ons op bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die voor onze deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geïdentificeerd voor de beleggingsportefeuille. Tegen deze achtergrond benoemden we twee duurzaamheidsrisico’s waarvoor extra aandacht is: klimaatverandering en controversiële wapens.

Groene leningen
We investeerden in 2020 opnieuw in een ‘green bonds’. Dit zijn obligaties waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. PDN investeerde in 2020 onder andere in de eerste Duitse groene staatsobligatie. De green bond investeringen die we in 2020 hebben gedaan volgen op bestaande green bonds van bijvoorbeeld de Wereld Bank en de Nederlandse Staat waar PDN al in belegt.

Duurzaam investeren betekent voor PDN ook investeren in bedrijven die zich inzetten om producten te verduurzamen en zo bij te dragen aan een duurzamere wereld. In dit kader heeft PDN vorig jaar een green bond investering gedaan in Fertiberia. Dit bedrijf zet zich in om nieuwe meststoffen te ontwikkelen waarbij er minder water nodig is en die milieuvriendelijker zijn in gebruik. Ook wil dit bedrijf de eerste kunstmestfabriek in Europa neerzetten die emissievrij is en groene waterstof gebruikt.

Uitsluitingen
We beleggen op een dusdanige manier dat onze beleggingen een afspiegeling zijn van onze eigen normen en waarden. Bedrijven die gedrag vertonen dat niet verenigbaar is met de 10 principes van het Verenigde Naties (VN) Global Compact worden uitgesloten van belegging. De 10 principes zijn onderverdeeld onder 4 hoofdthema’s: mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

We sluiten niet alleen bedrijven uit die gedrag vertonen dat niet verenigbaar is met onze normen en waarden. We sluiten ook bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, chemische of biologische wapens, verarmd uraniummunitie, witte fosfor munitie en nucleaire wapens. Naast de producenten van deze wapens worden ook leveranciers met een product dat van vitaal belang is voor de productie van deze wapens (key-suppliers), uitgesloten van belegging. Landen die zich niet houden aan internationale verdragen of waarop een sanctie van de VN, EU of Nederland rust, worden ook uitgesloten van belegging. Hierbij gaat het voornamelijk om vraagstukken omtrent mensenrechten, wapenverspreiding en democratische rechten.

Vooruitblik 2021
2021 staat bij PDN volop in het teken van duurzaamheid. We stellen onze duurzaamheidsambitie en uitgangspunten opnieuw vast voor de komende jaren. Op basis hiervan ontwikkelen we ons duurzaamheidsbeleid verder door. We vertalen het beleid in prestatie-indicatoren en integreren het in onze beleggingscategorieën. Hierbij blijven we ons zeer bewust van onze maatschappelijke rol, maar ook van onze belangrijke doelstelling om voor onze deelnemers een goed pensioen te kunnen waarmaken. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, zeker in de huidige economische omstandigheden. Daarnaast is het belangrijk dat onze deelnemers van hun pensioen kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen.

*Meer lezen over duurzaamheid bij PDN? Dat kan op onze website onder ‘downloads’. Begin juni publiceren we daar het duurzaamheidsverslag 2020.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......