Werk je nog (bij een van de bij Pensioenfonds PDN aangesloten werkgevers)?

Je persoonlijke gegevens
Werkgever
Je huidige werkgever heeft een pensioenovereenkomst gesloten met Pensioenfonds PDN waardoor je deelnemer bent bij Pensioenfonds PDN.

Partner
Onder partner verstaan wij:

-    Degene met wie je getrouwd bent, of
-    Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of
-    Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt, dat door Pensioenfonds PDN erkend is.

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je dat als je in Nederland woont niet aan Pensioenfonds PDN te melden. Woon je in het buitenland dan moet je dit wel doen. Als je een notarieel samenlevingscontract afsluit, moet je je partner altijd aanmelden bij Pensioenfonds PDN, ongeacht of je in Nederland of het buitenland woont. Kinderen hoeven niet aangemeld te worden.

Je pensioengegevens

Soort pensioenregeling 
Je pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouw je elk jaar pensioen op over je salaris dat meetelt in de pensioenregeling (pensioenloon). Het gaat hierbij om het gemiddelde pensioenloon over de jaren die je deelneemt aan de pensioenregeling. Je ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde pensioenloon.

Datum start deelname aan deze pensioenregeling
Dit is de datum waarop je gestart bent met pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds PDN. Deze datum kan afwijken van de datum waarop je in dienst bent gekomen bij je huidige werkgever.

Pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd is de reglementaire ingangsdatum van je pensioen. Ga je eerder of later met pensioen dan deze leeftijd, dan wordt je pensioen lager of hoger. Zie het voorbeeld verderop.

Premiepercentage dat je werkgever in 2023 afdroeg
Om de pensioenen te kunnen betalen, ontvangt Pensioenfonds PDN bijdrages van de werkgever.
Deze bijdrage bedraagt, rekening houdend met je deeltijdpercentage, 24,17% van je pensioenloon. Deze bijdrage is vastgelegd voor 2024 en 2025. Na betaling van de bijdrage kan de werkgever niet meer aangesproken worden op eventuele tekorten van het pensioenfonds. Als de bijdrage van de werkgever niet voldoende blijkt te zijn, kan Pensioenfonds PDN de pensioenopbouw naar de toekomst toe verlagen.

Premie die je betaalde in 2023
De werkgever houdt een gedeelte van de pensioenbijdrage in op het salaris van de werknemer. De hoogte van deze premie vind je terug op je salarisstrook.

Je salaris dat meetelt in de pensioenregeling
Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Dit heet het pensioenloon. Het pensioenloon dat meetelt in de pensioenregeling is gemaximeerd op de wettelijke aftoppingsgrens van € 137.800 (bedrag 2024). Werk(te) je in deeltijd? Voor deeltijders wordt het pensioensalaris uitgedrukt op fulltime basis.

Je bouwt geen pensioen op over 
De franchise van € 17.545 (bedrag 2024) is het deel van je pensioenloon waarover je geen pensioen opbouwt. Je bouwt hierover geen pensioen op, omdat je vanaf je AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. Werk(te) je in deeltijd? Ook dan geldt deze franchise als basis voor de berekening van je pensioenopbouw.

Salaris waarover je pensioen opbouwt
Dit deel van het pensioenloon heet ook wel pensioengrondslag (= pensioensalaris minus franchise). Je pensioenopbouw is gebaseerd op de pensioengrondslag.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag dat je per jaar aan pensioen opbouwt. Voor het ouderdomspensioen is vanaf 2024 het opbouwpercentage 1,738%. 

Percentage dienstverband
Het percentage dienstverband is het percentage dat je werk(te) in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: stel een voltijd dienstverband is 40 uur. Als iemand dan halve dagen (20 uur per week) werkt, is het deeltijdpercentage 50%. De pensioenopbouw wordt in dat geval gecorrigeerd met het deeltijdpercentage.


Welk pensioen kun je verwachten?

Wettelijke uitkering
Woon of werk je in Nederland, dan ben je mogelijk verzekerd voor de AOW. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. De AOW is een basispensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op svb.nl/AOW.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Wat heb je aan pensioen opgebouwd?

Naast de AOW van de overheid, bouw je bij Pensioenfonds PDN een pensioen op (ouderdomspensioen). Je bouwt jaarlijks pensioen op bij Pensioenfonds PDN zolang je blijft werken bij je huidige werkgever en je AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Op het UPO staat het bedrag aan jaarlijks pensioen dat je per 1 januari 2024 hebt opgebouwd. Stel dat je dienstverband is beëindigd op 1 januari 2024, dan is dit de uitkering die je kunt verwachten als je op de pensioenleeftijd met pensioen gaat.

Wat kun je naar verwachting opbouwen?
Het te verwachten pensioen is het bedrag dat je ontvangt als je blijft werken tot je AOW-leeftijd en je ongewijzigd pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling met de gegevens per 1 januari 2024.

Het bereiken van de AOW-leeftijd is ook het moment dat volgens de CAO het dienstverband eindigt en dat de pensioenopbouw stopt. De huidige AOW-leeftijd is maximaal 67 jaar en 3 maanden. Op het UPO vind je de pensioenleeftijd (67 jaar) die is vastgesteld in het reglement. Ligt je daadwerkelijke pensioendatum vóór of ná de reglementaire pensioenleeftijd, dan wordt de uiteindelijke pensioenuitkering herrekend en daardoor lager of hoger worden. In de Pensioenplanner kun je zelf berekenen wat dit voor je pensioenuitkering betekent. Ook als je bijvoorbeeld in de toekomst meer of minder gaat werken, of meer of minder pensioenloon gaat ontvangen, bouw je meer of minder pensioen op.

Voorbeeld
Stel dat je AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden is en je gaat ook met 67 jaar met pensioen. Het te verwachten ouderdomspensioen, zoals gepresenteerd op het UPO, wordt dan herrekend. Immers, je gaat 3 maanden eerder met pensioen. Het ouderdomspensioen wordt dus lager, omdat Pensioenfonds PDN het ouderdomspensioen 3 maanden eerder en daardoor langer uitkeert.

Andersom, ga je later dan de reglementaire pensioenleeftijd met pensioen, dan wordt het ouderdomspensioen dus hoger, omdat Pensioenfonds PDN het pensioen dan korter uitkeert.

Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt?

Wettelijke uitkering

Bij je overlijden hebben je partner en eventuele kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering. De wettelijke uitkering van de overheid heet de Anw. Je partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op svb.nl/anw.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Bij je overlijden heeft je partner recht op een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden, maar uiterlijk tot aan haar/zijn AOW-leeftijd.

Er is ook een aanvullend partnerpensioen verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de hoogte van de bruto Anw-uitkering voor een achtergebleven partner zonder kinderen. Bij je overlijden wordt dit bedrag (maximaal € 19.081 per 1 januari 2024) uitgekeerd aan je partner, maar uiterlijk tot aan haar/zijn AOW-leeftijd.

De bedragen zoals gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht houden rekening met het levenslange partnerpensioen, het tijdelijk partnerpensioen en het aanvullende partnerpensioen als je hier recht op hebt.

Bij je overlijden komen je kinderen in aanmerking voor een wezenpensioen tot de leeftijd van 18 jaar of, indien en zolang zij studeren, tot 27 jaar. Ook dit bedrag is gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht.

Wat krijg je als je arbeidsongeschikt wordt?

Wettelijke uitkering
Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van je percentage arbeidsongeschiktheid en je inkomen voordat je arbeidsongeschikt werd. Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Als je dienstverband wordt beëindigd, dan ben je bij Pensioenfonds PDN aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen ontvang je als je volledig (80-100%) arbeidsongeschikt bent en je pensioenloon hoger is dan € 71.628 (bedrag 2024). Daarnaast gaat de opbouw van je pensioen (gedeeltelijk) door zolang je 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Wat staat op het UPO als je gescheiden bent?
Vanuit (privacy) wet- en regelgeving mogen wij geen gegevens van je ex-partner vermelden op je UPO. Maar, heb je met je ex-partner bij de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken gemaakt over de verevening (verdeling) van je pensioen (ouderdomspensioen en/of prepensioenkapitaal en/of prepensioen)? En heb je deze afspraken aan ons doorgegeven en een bevestiging over de verdeling ontvangen? Dan is op dit UPO je pensioen verminderd met het zogenaamde verevende pensioen (het pensioen voor je ex-partner). Komt je ex-partner te overlijden, dan verhogen wij je pensioen weer met het verevende pensioen.

Je ex-partner kan ook een aanspraak hebben op bijzonder partnerpensioen. Hebben wij aan jou bevestigd dat je ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen, dan is het bijzonder partnerpensioen in mindering gebracht op het op dit UPO vermelde partnerpensioen. Is het voor jou niet duidelijk of je huidig partnerpensioen al is verminderd met het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner, neem dan vooral contact met ons op. Als je ex-partner overlijdt, verhogen wij onder voorwaarden je partnerpensioen met de aanspraken van deze ex-partner.

Heb je met je ex-partner afspraken over conversie gemaakt? Zijn de afspraken over de conversie aan het pensioenfonds doorgegeven en heb je van ons een bevestiging ontvangen? Dan zie je op het UPO alleen nog je eigen pensioenaanspraken na de conversie. Je ex-partner heeft dan uit de conversie een eigen pensioenaanspraak.

Hebben jullie afgesproken dat je ex-partner volledig afstand doet van verevend pensioen en/of bijzonder partnerpensioen en het pensioenfonds heeft dit aan je bevestigd, dan behoud je uiteraard je volledige pensioenaanspraken.

Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op de website onder ‘Wat gebeurt er bij… Echtscheiding’.


Hoe zeker is je pensioen?

Voor iedereen die nog pensioen opbouwt, wordt op basis van het pensioenloon en deeltijdpercentage de pensioenopbouw bepaald. De werkgever geeft deze gegevens maandelijks aan het pensioenfonds door. Op deze wijze worden zowel de individuele als de algemene salarisverhogingen automatisch opgenomen in de nieuwe jaaropbouw. In de pensioenregeling van Pensioenfonds PDN wordt ernaar gestreefd het opgebouwde pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de CAO-lonen. De toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.