Ontvang je een uitkering van Pensioenfonds PDN?

Je persoonlijke gegevens
Partner
Onder partner verstaan wij:

-    Degene met wie je getrouwd bent, of
-    Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of
-    Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt, dat door Pensioenfonds PDN erkend is.

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je dat als je in Nederland woont niet aan Pensioenfonds PDN te melden. Woon je in het buitenland dan moet je dit wel doen. Als je een notarieel samenlevingscontract afsluit, moet je je partner altijd aanmelden bij Pensioenfonds PDN, ongeacht of je in Nederland of het buitenland woont. Kinderen hoeven niet aangemeld te worden.

Welk pensioen kun je verwachten?

Wettelijke uitkering
Woon of werk je in Nederland, dan ben je mogelijk verzekerd voor de AOW. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. De AOW is een basispensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op svb.nl/AOW.

Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt?

Wettelijke uitkering
Bij je overlijden hebben je partner en eventuele kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering. De wettelijke uitkering van de overheid heet de Anw. Je partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op svb.nl/anw.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Bij je overlijden heeft je partner recht op een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden. Je partner ontvangt dit bedrag uiterlijk tot haar/zijn AOW-leeftijd. 

Er is ook een aanvullend partnerpensioen verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de hoogte van de bruto Anw-uitkering voor een achtergebleven partner zonder kinderen. Bij je overlijden wordt dit bedrag (maximaal € 19.081 per 1 januari 2024) uitgekeerd aan je partner, maar uiterlijk tot aan haar/zijn AOW-leeftijd.

De bedragen zoals gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht houden rekening met het levenslange partnerpensioen, het tijdelijk partnerpensioen en het aanvullende partnerpensioen als je hier recht op hebt.

Bij je overlijden komen je kinderen in aanmerking voor een wezenpensioen tot de leeftijd van 18 jaar of, indien en zolang zij studeren, tot 27 jaar. Ook dit bedrag is gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht.

Wat staat op het UPO als je gescheiden bent?
Vanuit (privacy) wet- en regelgeving mogen wij geen gegevens van je ex-partner vermelden op je UPO. Maar, heb je met je ex-partner bij de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken gemaakt over de verevening (verdeling) van je pensioen (ouderdomspensioen en/of prepensioenkapitaal en/of prepensioen)? En heb je deze afspraken aan ons doorgegeven en een bevestiging over de verdeling ontvangen? Dan is in dit overzicht je pensioen verminderd met het zogenaamde verevende pensioen (het pensioen voor je ex-partner). Komt je ex-partner te overlijden, dan verhogen wij je pensioen weer met het verevende pensioen.

Je ex-partner kan ook een aanspraak hebben op bijzonder partnerpensioen. Hebben wij aan jou bevestigd dat je ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen, dan is het bijzonder partnerpensioen in mindering gebracht op het in het overzicht vermelde partnerpensioen. Is het voor jou niet duidelijk of je huidig partnerpensioen al is verminderd met het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner, neem dan vooral contact met ons op. Komt je ex-partner te overlijden, dan verhogen wij onder voorwaarden je partnerpensioen met de aanspraken van deze ex-partner. 

Heb je met je ex-partner afspraken over conversie gemaakt? Zijn de afspraken over de conversie aan het pensioenfonds doorgegeven en heb je van ons een bevestiging ontvangen? Dan zie je in het overzicht alleen nog je eigen pensioenaanspraken na de conversie. Je ex-partner heeft dan uit de conversie een eigen pensioenaanspraak.

Ben je overeengekomen dat je ex-partner volledig afstand doet van verevend pensioen en/of bijzonder partnerpensioen en het pensioenfonds heeft dit aan je bevestigd, dan behoud je uiteraard je volledige pensioenaanspraken.

Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op de website onder ‘Wat gebeurt er bij… Echtscheiding’.


Hoe zeker is je pensioen?

In de pensioenregeling van Pensioenfonds PDN wordt ernaar gestreefd het pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de prijzen. De toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.