Heb je gewerkt bij een van de bij Pensioenfonds PDN aangesloten werkgevers?

Je persoonlijke gegevens
Werkgever
Je voormalige werkgever heeft of had een pensioenovereenkomst gesloten met Pensioenfonds PDN waardoor je gewezen deelnemer bent bij Pensioenfonds PDN.

Partner
Onder partner verstaan wij:

-    Degene met wie je getrouwd bent, of
-    Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of
-    Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt, dat door Pensioenfonds PDN erkend is.

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je dat als je in Nederland woont niet aan Pensioenfonds PDN te melden. Woon je in het buitenland dan moet je dit wel doen.
Als je een notarieel samenlevingscontract afsluit, moet je je partner altijd melden bij Pensioenfonds PDN, ongeacht of je in Nederland of het buitenland woont. Kinderen hoeven niet aangemeld te worden.


Welk pensioen kun je verwachten?

Wettelijke uitkering
Woon of werk je in Nederland, dan ben je mogelijk verzekerd voor de AOW. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. De AOW is een basispensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op svb.nl/AOW.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Wat heb je aan pensioen opgebouwd?
Naast de AOW van de overheid, heb je bij Pensioenfonds PDN pensioen opgebouwd. Op het UPO staat het bedrag aan jaarlijks pensioen dat je per 1 januari 2024 hebt opgebouwd. Ben je arbeidsongeschikt en wijzigt in de toekomst de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan kunnen de bedragen zoals gepresenteerd op het UPO in de toekomst afwijken. Het jaarlijkse ouderdomspensioen ontvang je vanaf de reglementaire pensioenleeftijd. Als je eerder of later met pensioen gaat, zal dit jaarlijks pensioen lager of hoger worden.

Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt?
Wettelijke uitkering
Bij je overlijden hebben je partner en eventuele kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering. De wettelijke uitkering van de overheid heet de Anw. Je partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op svb.nl/anw.

Uitkering van Pensioenfonds PDN
Bij je overlijden heeft je partner recht op een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je partner vanaf je overlijden, maar uiterlijk tot aan haar/zijn AOW-leeftijd. De bedragen zoals gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht houden rekening met het levenslange partnerpensioen en het tijdelijk partnerpensioen als je hier recht op hebt.

Bij je overlijden komen je kinderen in aanmerking voor een wezenpensioen tot de leeftijd van 18 jaar of, indien en zolang zij studeren, tot 27 jaar. Ook dit bedrag is gepresenteerd in het Uniform Pensioenoverzicht.

Wat staat op het UPO als je gescheiden bent?
Vanuit (privacy) wet- en regelgeving mogen wij geen gegevens van je ex-partner vermelden op je UPO. Maar, heb je met je ex-partner bij de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap afspraken gemaakt over de verevening (verdeling) van je pensioen (ouderdomspensioen en/of prepensioenkapitaal en/of prepensioen)? En heb je deze afspraken aan ons doorgegeven en een bevestiging over de verdeling ontvangen? Dan is op dit UPO je pensioen verminderd met het zogenaamde verevende pensioen (het pensioen voor je ex-partner). Komt je ex-partner te overlijden, dan verhogen wij je pensioen weer met het verevende pensioen.

Je ex-partner kan ook een aanspraak hebben op bijzonder partnerpensioen. Hebben wij aan jou bevestigd dat je ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen, dan is het bijzonder partnerpensioen in mindering gebracht op het op dit UPO vermelde partnerpensioen. Is het voor jou niet duidelijk of je huidig partnerpensioen al is verminderd met het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner, neem dan vooral contact met ons op. Komt je ex-partner te overlijden, dan verhogen wij onder voorwaarden je partnerpensioen met de aanspraken van deze ex-partner.

Heb je met je ex-partner afspraken over conversie gemaakt? Zijn de afspraken over de conversie aan het pensioenfonds doorgegeven en heb je van ons een bevestiging ontvangen? Dan zie je op het UPO alleen nog je eigen pensioenaanspraken na de conversie. Je ex-partner heeft dan uit de conversie een eigen pensioenaanspraak.

Hebben jullie afgesproken dat je ex-partner volledig afstand doet van verevend pensioen en/of bijzonder partnerpensioen en het pensioenfonds heeft dit aan je bevestigd, dan behoud je uiteraard je volledige pensioenaanspraken.

Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op de website onder ‘Wat gebeurt er bij… Echtscheiding’.


Hoe zeker is je pensioen?

In de pensioenregeling van Pensioenfonds PDN wordt ernaar gestreefd het pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de prijzen. De toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.