Privacy en Cookies

Privacy & Cookie verklaring 

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 20 april 2018.

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Om de pensioenovereenkomst voor je uit te voeren, hebben we persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je krijgt en wat jouw rekeningnummer is. Maar ook gegevens die je bij ons achterlaat als je onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (ook wel: verwerken) we. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de pensioenwetgeving en privacywetgeving hieraan stelt. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van:

 • Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inclusief de aan deze persoon gelieerde personen zoals partners, ex-partners en wezen) (hierna: Betrokkene) voor wie wij het pensioen regelen;
 • Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 • Iedereen die onze website bezoekt;
 • Iedereen met wie wij contact hebben.
Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Van betrokkene in het pensioenfonds verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het vaststellen van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van premies;
 • Het berekenen, vastleggen en betalen van het pensioen of de uitkering aan of ten behoeve van de betrokkene;
 • De berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de betrokkenen;
 • Het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 • Communicatie met de betrokkene in brede zin, evenals het bieden van handelingsperspectief.

Van bezoekers van de website verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij van je?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Burgerservicenummer, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • Een administratienummer;
 • Het tijdstip waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen;
 • Een verwijzing naar de werkgever door wiens tussenkomst de aanspraak op het pensioen of de uitkering tot stand is gekomen;
 • Nationaliteit en geboorteplaats van de betrokkene;
 • Gegevens voor de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van premies;
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en betalen van het pensioen of de uitkering aan of ten behoeve van de betrokkene;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van wet- en regelgeving;
 • Een gedeelte van het IP-adressen (het laatste stukje wordt geanonimiseerd).

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel. En we bewaren jouw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet (zie: Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?). Als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die onderdelen van onze pensioenuitvoering voor ons leveren, zoals DSM Pension Services.  We hebben contracten gesloten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met jouw persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Hiertoe gebruikt DSM Pension Services een aantal door ons geselecteerde sub-verwerkers voor de uitvoering van hun taken. Zij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere organisaties dan met ons afgestemd. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van jouw (persoons)gegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw (persoons)gegevens niet aan andere derde partijen dan de door ons geselecteerd sub-verwerkers zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn (zoals b.v. Stichting Pensioenregister (SPR) ten behoeve van jouw totale pensioenoverzicht).

Beveiliging

Jouw (persoons)gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door ongeautoriseerde personen worden bekeken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw (persoons)gegevens en communicatie (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PDN of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De dienstverlening van Google in het kader van Google Analytics is ingesteld overeenkomstig de handleiding voor het privacy vriendelijk instellen daarvan, zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent dat PDN in het kader van het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten. Hierin is opgenomen dat het Google niet is toegestaan deze informatie met derden te delen, tenzij Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste gedeelte van uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen cookies

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de volgende domeinen:
http://www.PDNpensioen.nl en https://PDN.kenjepensioen.nl.
Deze Privacy- cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals b.v. https://www.mijnpensioenoverzicht.nl). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Je wilt bijvoorbeeld dat wij je niet bellen of mailen. Je kunt ons ook vragen om jouw gegevens niet meer te gebruiken als je daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. We hebben jouw persoonsgegevens natuurlijk wel nodig om jouw pensioen te kunnen regelen.

Wat moet je doen?

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of een email. Geef aan waarom je wilt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Je krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

Hoe neem je met ons contact op?

Voor verzoeken en of klachten kun je ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar avg.pdn@dsm.com of   
 • Een brief te sturen naar Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.
Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij bevelen je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten

Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor met ons contact opnemen via de hierboven vermelde manier.
Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord