Veelgestelde vragen

Meestgestelde vragen over:Arbeidsongeschiktheid

 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?

Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor minstens 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van je percentage arbeidsongeschiktheid en je inkomen voordat je arbeidsongeschikt werd. Je bent bij PDN aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden die hiervoor gelden, komen bij de volgende vragen in dit hoofdstuk aan de orde.

Lees meer over arbeidsongeschitheid in de brochure 'Arbeidsongeschiktheid'.

Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de opbouw van mijn ouderdomspensioen?

Gedurende een periode van 104 weken, waarin je recht hebt op loondoorbetaling door ziekte conform het Burgerlijk Wetboek of recht hebt op een uitkering als gevolg van de Ziektewet, wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet. Gedurende de periode waarin je vanwege ziekte recht hebt op een arbeidsongeschiktheids-uitkering (WIA), wordt de pensioenopbouw voortgezet zolang je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent. Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, loopt de opbouw van je pensioen bij PDN geheel of gedeeltelijk door.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

 

Percentages arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA

Percentage voortzetting pensioenopbouw

80% of meer

100 %

Van 65 tot 80%

75%

Van 55 tot 65%

60%

Van 45 tot 55%

50%

Van 35 tot 45%

40%

De WIA kent een maximum pensioenloon dat meetelt voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je boven dit maximum verdient is er een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd in de PDN-pensioenregeling. Dit pensioen wordt bepaald door het deel van je pensioenloon boven dit maximum. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt het pensioen 70% van het gedeelte van het pensioenloon dat uitstijgt boven het maximum.  Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat tijdens de periode waarover een deelnemer na beëindiging van zijn deelnemerschap een WIA-uitkering ontvangt op grond van volledige arbeidsongeschiktheid (80% of meer). Let op: Indien door het UWV een beslissing in het kader van de WIA aan je wordt verstrekt, moet je een kopie hiervan aan PDN overhandigen. Ook als het gaat om de wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat gebeurt als ik geen WIA-uitkering, maar een WAO-uitkering ontvang?

Op 1 januari 2006 trad de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking. Dit is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Voor de medewerkers aan wie een WAO-uitkering wordt uitgekeerd (ingangsdatum vóór 1 januari 2006) zijn de arbeidsongeschiktheidspensioenen zoals die destijds golden, in stand gebleven. Voor degenen die een WAO-uitkering ontvangen, geldt het volgende t.a.v. pensioen en arbeidsongeschiktheid. 

Premievrije doorbouw

Wanneer een deelnemer na beëindiging van zijn deelnemerschap ononderbroken aanspraak heeft op een WAO-uitkering vindt gehele dan wel gedeeltelijke premievrije doorbouw van diens pensioenaanspraken plaats. De doorbouw is afhankelijk van het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Het arbeidsongeschiktheidspercentage moet minstens 45-55% zijn.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het gedeelte van het pensioenloon dat uitstijgt boven € 54.614 (1 januari 2018). Recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat tijdens de periode waarover een deelnemer na beëindiging van zijn dienstverband ononderbroken aanspraak heeft op een WAO-uitkering op grond van volledige arbeidsongeschiktheid (vanaf 45%). Tevens is er sprake van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. (Dit pensioen is bedoeld ter compensatie van de eventuele achteruitgang van de WAO-uitkering na het verstrijken van de loondervingperiode.)  Dit wordt vaak het WAO-hiaat of WAO-gat genoemd. De duur van de loondervingsperiode is afhankelijk van de leeftijd.

(Echt)scheiding

 Ik ga scheiden. Welke gevolgen heeft dit voor mijn pensioen?

Het uit elkaar gaan heeft meestal grote gevolgen voor je pensioen. De tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten moeten bij echtscheiding namelijk tussen jou en je partner verdeeld worden. Dit geldt niet als in een echtscheidingsconvenant of bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen. De verdeling van het ouderdomspensioen, het PPS-saldo en eventueel nettopensioenkapitaal is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt verdeeld: 50% is voor de deelnemer en 50% voor de ex-partner. Ook het PPS-saldo en het NPR-saldo worden in tweeën gesplitst. De uitkering van de ex-partner gaat op hetzelfde moment in als de uitkering van de deelnemer. Bij beëindiging van een samenlevingscontract heeft je ex-partner alleen recht op een deel van het ouderdomspensioen als dit in het contract is opgenomen.

Lees meer over echtscheding in de brochure 'Echtscheiding'.

Heeft mijn ex-partner recht op een deel van mijn pensioen?

Ja, je ex-partner heeft recht op een deel van je pensioen. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt verdeeld: volgens de standaard 50% is voor de deelnemer en 50% voor de ex-partner. Ook het PPS-saldo en NPR-saldo worden in tweeën gesplitst. 
Naast ouderdomspensioen bestaat er ook partnerpensioen. Ga je scheiden, dan heeft je ex-partner wettelijk recht op het partnerpensioen dat je vanaf de datum aanvang deelneming tot het moment van scheiding hebt opgebouwd. We noemen dit bijzonder partnerpensioen.
Een andere verdeling van het ouderdomspensioen, het PPS-saldo, NPR-saldo en het partnerpensioen bij scheiding is mogelijk, maar dan moet je dit wel met je (ex-)partner overeengekomen zijn in de huwelijkse voorwaarden of na de scheiding in een (echt)scheidingsconvenant.

Wat is de definitie van 'partner'?

Onder 'partner' wordt verstaan de persoon met wie je getrouwd bent of die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand. Ook voor de partner met wie je een bij PDN gemeld en erkend notarieel samenlevingscontract hebt, is een partnerpensioen verzekerd. Dit geldt niet voor de partner met wie je na je pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een notarieel samenlevingscontract sluit.

Eerder stoppen met werken

Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?

Je pensioenuitkering wordt lager op het moment dat je voor je pensioenleeftijd wilt stoppen met werken. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meer jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op. In de andere twee vragen en antwoorden onder 'Eerder stoppen met werken' kun je lezen welke mogelijkheden hiervoor bestaan. Het (mogelijk) opgebouwde PPS-saldo kun je (gedeeltelijk) gebruiken voor een tijdelijke PPS-uitkering voorafgaand aan je ouderdomspensioen of om je ouderdomspensioen te verhogen.

Lees meer over eerder stoppen met werken in de brochure 'Met pensioen gaan'.

Ik wil graag eerder stoppen met werken. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn pensioen laten ingaan?

De prepensioneringsregeling is per 1 januari 2006 vervallen. Toch blijft uittreden tussen je 55ste en AOW-leeftijd mogelijk. Onder meer via actuariële vervroeging van het ouderdomspensioen. Van de PPS kan pas vanaf je 60ste gebruik worden gemaakt.

Voor meer informatie over eerder stoppen met werken zie ook de antwoorden bij de vragen ‘Met pensioen gaan / AOW’.

Waar moeten deelnemers, die hun (pre)pensioenuitkering eerder willen laten ingaan, op letten?

Als je - gedeeltelijk - met (pre)pensioen gaat vóór de datum waarop je de leeftijd bereikt van AOW-leeftijd minus 5 jaar, dan moet je je betaalde werkzaamheden - geheel of gedeeltelijk - beëindigen. Laat je op een latere datum je (pre)pensioen ingaan, dan hoef je niet te stoppen met werken. (Zie brochure omzetten PPS-saldo)
Wel dient de intentieverklaring betreffende 'geen betaalde werkzaamheden' ingevuld te worden. Deze verklaring wordt automatisch meegestuurd bij de aanvraag ouderdomspensioen indien van toepassing. 

Een voorbeeld ter verduidelijking: stel je AOW-leeftijd is 67 jaar. Als je je (pre)pensioenuitkering volledig wilt laten ingaan en je bent dan 61 jaar (vóór AOW minus 5 jaar), dan moet je volledig stoppen met werken omdat de ingangsdatum van je prepensioenuitkering ligt vóór de datum AOW-leeftijd minus 5 jaar.

Als je je prepensioenuitkering volledig wilt laten ingaan en je bent dan 62 jaar (vanaf AOW minus 5 jaar), dan hoef je niet te stoppen met werken omdat de ingangsdatum van je (pre)pensioenuitkering ligt vanaf de datum AOW-leeftijd minus 5 jaar.

Factor A

Wat is de Factor A?

De factor A geeft aan hoe groot je pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. De Factor A is te vinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks van het pensioenfonds krijgt. De factor A wordt gebruikt om te bepalen hoeveel lijfrentepremie je kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Inhoudingen

Hoe zit het met de belasting op mijn pensioen?

Op je pensioenuitkering wordt loonheffing ingehouden. De loonheffing is een combinatie van de premies volksverzekeringen en de loonbelasting. Op je uitkering wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet ingehouden. Op de loonheffing kun je een loonheffingskorting laten toepassen. De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor de kortingen op de belastingen en premies die je moet afdragen. Elke werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft in principe recht op de loonheffingskorting. Dit geldt ook voor werknemers of uitkeringsgerechtigden die niet in Nederland wonen. 

Als je naast je pensioenuitkering nog een ander inkomen hebt, kun je kiezen op welk inkomen de loonheffingskorting wordt toegepast. Het voordeligst is om dit op het hoogste inkomen te laten doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past standaard de loonheffingskorting op je AOW toe. Je kunt deze keuze altijd wijzigen door een 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' naar het pensioenfonds of de SVB te sturen.
Vanwege het progressieve karakter van het Nederlands belastingstelsel kan de situatie ontstaan dat je op jaarbasis te weinig loonheffing hebt afgedragen. Via de inkomstenbelasting krijg je dan een naheffing.

In de brochure 'Met pensioen gaan' lees je meer hierover.

In mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan alleen maar brutobedragen. Waar kan ik terecht voor de nettobedragen?

Wat men netto overhoudt, is afhankelijk van veel factoren. Niet alleen de gebruikelijke inhoudingen zoals loonheffing en premie zorgverzekering, maar ook een eventuele hypotheek of andere inkomsten spelen een rol. Medewerkers die nog pensioen opbouwen en voor hun pensioen staan, kunnen door middel van de pensioenplanner van PDN (op de website van PDN onder 'Mijn pensioen') een indruk krijgen van hun netto pensioenuitkering. Heb je die mogelijkheid niet meer, dan kun je op internet zoeken. Er bestaan diverse websites die bruto-netto berekeningen mogelijk maken.


 

Keuzemogelijkheden bij pensionering

Eerder stoppen met werken

De mogelijkheid bestaat om tussen je 55-jarige en AOW-leeftijd uit te treden. Mogelijk heb je voor 1 januari 2006 deelgenomen aan de prepensioneringsregeling (PPS-regeling) van DSM. In dat geval is het door jou gespaarde PPS-saldo in een apart potje gereserveerd. Over dit saldo wordt rente bijgeschreven. 
Het PPS-saldo kan straks via een tijdelijke PPS-uitkering of via actuariële vervroeging worden ingezet om vervroegd uit te treden. Actuariële vervroeging staat voor de mogelijkheid om (een deel van) het opgebouwde pensioen tussen je 55-jarige en AOW-leeftijd uit te laten keren. Een PPS-uitkering vanaf 60 jaar is mogelijk.

Zie voor meer informatie in de brochure 'PPS-saldo omzetten'.

 Partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen

Heb je geen partner of is je partner financieel zelfstandig? Dan kun je ervoor kiezen om bij pensionering af te zien van een partnerpensioen. Het opgebouwde partnerpensioen kun je dan ten goede laten komen aan een hoger ouderdomspensioen. Voor de uitruil van het partnerpensioen heb je wel toestemming van je partner nodig, want je partner krijgt dan geen, of minder, uitkering na je overlijden. 
Voor deelnemers die bij hun pensionering geen partner hebben, gebeurt dit automatisch. De inlevering van het volledige partnerpensioen zal een stijging van circa 23% (bij 67 jaar) van het ouderdomspensioen opleveren. Ook de uitruil van ouderdomspensioen in een meeverzekerd partnerpensioen is mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer door waardeoverdracht het partnerpensioen minder dan 70% bedraagt.

Lees meer over partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen in de brochure 'Uitruil partnerpensioen'.

 Variëren met de hoogte van de pensioenuitkering

Je kunt de hoogte van je ouderdomspensioen laten variëren. Ontvang je nog geen AOW of heb je dan nog hogere financiële verplichtingen (bijvoorbeeld een hypotheek)? Dan kun je kiezen voor een hoger ouderdomspensioen (levenslang) in de periode na pensionering in ruil voor een lagere pensioenuitkering in de periode daarna. Andersom kan ook.

Lees voor meer informatie over variëren met de hoogte van de pensioenuitkering in de brochure 'Variatie pensioenuitkering'.

Kinderen

 Hebben mijn kinderen recht op pensioen?

Heb je kinderen op het moment van je overlijden, dan ontvangen zij een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Studerende en invalide kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen totdat zij 27 jaar zijn. 

Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen. Wezen van wie beide ouders zijn overleden, ontvangen het dubbele.

Lees meer over partner- en wezenpensioen in de brochure 'Partner- en wezenpensioen'.

Geldt het wezenpensioen ook voor stiefkinderen?

Het bestuur is bevoegd een stief- of pleegkind dat tot het huishouden van de (gewezen) deelnemer behoorde en tot zijn overlijden door hem of haar als eigen kind werd onderhouden en opgevoed, gelijk te stellen met het eigen kind. Tenzij het kind in het gezin van de pleegouder is opgenomen, nadat de pensioendatum is bereikt.

Moet ik de geboorte van mijn kind aan het pensioenfonds doorgeven?

Nee. Wij verzamelen deze informatie wanneer er daadwerkelijk sprake is van overlijden.

Met pensioen gaan / AOW

 Ik wil met pensioen. Wat moet ik daarvoor doen?

Je uiterste pensioendatum is bij PDN bekend. Van PDN ontvang je vier maanden voor je uiterste pensioendatum een aanvraag voor het ouderdomspensioen. Wij vragen je dan enkele keuzeformulieren in te vullen en terug te sturen. Hierop maak je keuzes over het wel of niet uitruilen van het partnerpensioen en het al dan niet variëren van je pensioen (eerst meer, later minder of andersom). Ook willen wij graag van je weten op welke rekening wij je pensioen kunnen overmaken.

Wil je eerder dan op je pensioenleeftijd stoppen met werken, dan dien je dit zelf aan te vragen bij PDN. Het formulier om een vervroegde pensioenuitkering aan te vragen kan je vinden op de website van PDN. PDN stuurt je vervolgens een pensioenberekening. Om een PPS-uitkering aan te vragen kan je gebruik maken van het formulier 'Aanvraagformulier PPS-uitkering'.

Hoe is het pensioen bij PDN opgebouwd?

Je pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling. Bij een middelloonregeling ontvang je een uitkering die is gebaseerd op je, gedurende je diensttijd, verdiende salaris. Vanaf de door jou gekozen pensioenleeftijd ontvang je (naast de mogelijke AOW-uitkering van de overheid) pensioen dat je hebt opgebouwd bij PDN. De pensioenregeling betreft een CDC-regeling oftewel Collective Defined Contribution. 
Dit betekent dat de werkgever iedere maand voor zijn werknemers een premie stort bij PDN. De werknemer betaalt zelf ook een deel van de premie. PDN is ervoor verantwoordelijk dat deelnemers en pensioengerechtigden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. De pensioenrechten die je volgens dit systeem opbouwt, zijn voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je aanspraak kunt maken op deze rechten als de financiële positie van PDN dit toelaat. 

Wat is AOW?

AOW staat voor de 'Algemene Ouderdomswet'. De AOW zorgt voor een inkomen vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Voor ieder jaar dat je mist, wordt de AOW met 2% gekort. De AOW-leeftijd is afhankelijk van je geboortedatum en het jaar waarop de AOW ingaat en wordt vanaf 2013 in jaarlijkse stappen verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar.
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je je opgebouwde en te bereiken AOW zien.

Ik bereik mijn AOW-leeftijd. Hoeveel AOW krijg ik?

De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland woont en/of werkt. Per jaar dat je in Nederland woont, in de 50 jaar voorafgaande aan je AOW-leeftijd, bouw je 2% AOW op. Woon en/of werk je in die periode in het buitenland, dan is de hoogte van je AOW-uitkering dus lager. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) staan de huidige AOW-bedragen. Je kunt hier ook de aanvraagformulieren voor je AOW downloaden.
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  kun je je opgebouwde en te bereiken AOW zien.

Hoeveel premie betaal ik?

Je werkgever betaalt het grootste deel van je pensioenpremie. Wat jij zelf hiervan betaalt verschilt per werkgever. Voor werknemers van DSM Nederland Services is dat 24 procent. Een deel van die premie haalt de werkgever weer terug bij de werknemer. Bij DSM Nederlands Services bijvoorbeeld is de eigen bijdrage van de werknemer 6 procent van de pensioengrondslag. De pensioenpremie wordt maandelijks ingehouden op het salaris. 

Ik wil graag voor mijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Gaat dit ten koste van de hoogte van mijn pensioen na mijn AOW?

Je pensioenuitkering wordt lager op het moment dat je eerder stopt met werken. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meer jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op, omdat je pensioenopbouw stopt op dat moment.
Wanneer je eerder gespaard hebt via de PPS-regeling dan kun je het gespaarde saldo inzetten om je levenslang ouderdomspensioen te verhogen. Het ouderdomspensioen kun je laten ingaan tussen je 55ste en AOW-leeftijd. 
Je kunt je mogelijke PPS-saldo vanaf 60 jaar ook omzetten voor een tijdelijke PPS-uitkering voorafgaande aan je (ouderdoms)pensioen.
Let wel dat als je - gedeeltelijk - met (pre)pensioen gaat vóór de datum waarop je de leeftijd bereikt van AOW-leeftijd minus 5 jaar, dan moet je je betaalde werkzaamheden - gedeeltelijk - beëindigen. Laat je op een latere datum je (pre)pensioen ingaan, dan hoef je niet te stoppen met werken.

 Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?

Je kunt al je pensioenvragen e-mailen aan de Pension Desk (info.pdn@dsm.com). Bellen of schrijven kan natuurlijk ook. Dat doe je op tel. nr. 045-5788100 of naar het adres: PDN, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

Onbetaald verlof

Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik onbetaald verlof opneem?

Neem je een periode onbetaald verlof, dan bouw je tijdens die maanden geen pensioen op. Mocht je tijdens de periode van onbetaald verlof komen te overlijden, dan is er een partnerpensioen beschikbaar voor je partner en kinderen.

Overlijden / Anw / Partnerpensioen

 Heb ik recht op partnerpensioen?

Je partner heeft onder bepaalde voorwaarden recht op dit pensioen. Partnerpensioen is een inkomensverzekering speciaal voor je partner. Er zijn verschillende soorten partnerpensioen. Welke soort er wordt uitgekeerd, is onder meer afhankelijk van de vraag of je op het moment van overlijden wel of niet in dienst bent.

Voor meer informatie over partnerpensioen zie de brochure 'Parter- en wezenpensioen'.

Wanneer gaat het partnerpensioen in als ik kom te overlijden?

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden.

Hoeveel bedraagt het partnerpensioen als ik kom te overlijden?

Het levenslang partnerpensioen voor de partner bedraagt in de regel 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Na een scheiding of eerdere scheidingen is het partnerpensioen voor de nieuwe partner lager. 

Stel, je overlijdt na je pensionering 
In dat geval krijgt je partner partnerpensioen, totdat je partner zelf overlijdt. Het levenslang partnerpensioen is 70% van je ouderdomspensioen. Er is geen recht op partnerpensioen als je bij het ingaan van je ouderdomspensioen hebt gekozen om het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen. Een voorwaarde voor het partnerpensioen is dat de relatie met je partner al bestond en bekend was bij PDN voordat je met pensioen ging. Als je met pensioen bent gegaan en je partner heeft bij je overlijden de AOW-leeftijd/65-jarige leeftijd nog niet bereikt, bestaat er mogelijk ook recht op aanvullend en/of tijdelijk partnerpensioen totdat je partner de AOW-leeftijd/65-jarige leeftijd bereikt. De leeftijd is afhankelijk van het regelement dat van toepassing is. Hierover lees je hierna meer.

Stel, je overlijdt terwijl je nog in dienst bent
Wanneer je voor je pensioenleeftijd overlijdt, ontvangt je partner een pensioen van 70% van het ouderdomspensioen, dat je tot je pensioenleeftijd zou hebben opgebouwd. Totdat je partner de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt hij/zij verder als aanvulling hierop een tijdelijk partnerpensioen en een aanvullend partnerpensioen. De tijdelijke toeslag bedraagt 14% van het ouderdomspensioen en wordt onder andere toegekend omdat er tot de AOW-leeftijd sprake is van hogere fiscale inhoudingen. Het aanvullend partnerpensioen, oorspronkelijk gebaseerd op de wettelijke nabestaandenuitkering, bedraagt in 2017: € 15.209 per jaar. Of er daarnaast nog recht op een Anw-uitkering bestaat, is onder andere afhankelijk van de leeftijd, het hebben van kinderen jonger dan 18 jaar en het inkomen van de partner. Is er recht op een Anw-uitkering, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen van PDN. 

Stel, je overlijdt voor je pensionering, maar bent niet meer in dienst
Dan wordt uitgerekend hoeveel pensioen je hebt opgebouwd in de periode dat je in dienst was. Je partner ontvangt in de regel 70% van het ouderdomspensioen dat je bij PDN hebt opgebouwd. Eventueel (mits opgebouwd) heeft je partner ook recht op het eerder genoemde 'tijdelijk partnerpensioen'. Een voorwaarde is uiteraard wel dat je het bij PDN opgebouwde pensioen niet hebt overgedragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Moet iemand mijn overlijden melden?

Wanneer je in het buitenland woont, moet je overlijden aan ons gemeld worden. Wanneer je in Nederland woont, is dit niet nodig. Mocht jij of je partner komen te overlijden, dan ontvangen wij, als je in Nederland woont, automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer je overlijdt, sturen wij je nabestaande(n) een aanvraagformulier voor een partnerpensioen. Als de overledene in het buitenland woonde, dan ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte en een levensbewijs van de eventuele partner.

Wat is Anw?

De nabestaandenuitkering Anw is een uitkering van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit.

Ben ik verzekerd voor een partnerpensioen via PDN?

Je partner heeft (mits dit in het voor jou geldende reglement is geregeld) recht op een partnerpensioen. Je hoeft voor dat gedeelte geen aparte verzekering af te sluiten.

Prepensioensaldo (PPS-saldo)

Wanneer moet ik mijn prepensioen aanvragen?

Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo hebben opgebouwd, krijgen voorafgaand aan de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen te maken met de omzetting van dat saldo in een tijdelijke PPS-uitkering. Deze PPS-uitkering gaat standaard in 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit noemen we de PPS-leeftijd. Onder voorwaarden is het mogelijk om de PPS-uitkering op een ander moment (vroeger of later) te laten ingaan.
Lees meer hierover in de brochure 'PPS-saldo omzetten'.

Wat is het rendement en kan de PPS-rente ook negatief zijn?

Per de eerste dag van elke maand verleent PDN een maandrendement over het prepensioenkapitaal op basis van het beleggingsresultaat over de maand daarvoor. Bijvoorbeeld 1 december het maandrendement op basis van het beleggingsresultaat over november. Bij een positief rendement stijgt je prepensioenkapitaal, bij een negatief rendement daalt je prepensioenkapitaal. De kosten die verbonden zijn aan het beleggen van de prepensioenkapitalen worden bij jou als deelnemer in rekening gebracht. Daardoor vermindert het (maand)rendement op jouw prepensioenkapitaal.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde PPS-saldo als ik verander van werkgever voordat ik de leeftijd bereik waarop ik met pensioen wil gaan?

Wanneer je je dienstverband beëindigt vóór je pensioendatum, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden en er geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, behoud je de aanspraak op het opgebouwde PPS-saldo. Je ontvangt een overzicht van dat saldo per de datum van beëindiging van het dienstverband. Het rendement blijft van toepassing.
Het bij beëindiging van het dienstverband behouden PPS-saldo kan worden overgedragen naar je nieuwe pensioenfonds, indien wordt voldaan aan de hiertoe bij of krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.

Toeslagverlening

Wordt mijn pensioen jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie?

Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De indexatie is echter voorwaardelijk. Of daadwerkelijk toeslagen kunnen worden verleend, hangt af van de financiële positie van het fonds. Je hebt dus geen recht op toeslagverlening. Het fonds reserveert geen geld voor toeslagverlening en er wordt geen premie voor betaald. 
Het leven wordt steeds duurder. Met 100 euro kun je over een paar jaar naar verwachting minder kopen dan nu. Dat betekent dat de koopkracht van je pensioen achteruit gaat wanneer dit niet wordt aangepast. PDN streeft er naar dat het pensioen van de deelnemers de lonen volgt en van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers de prijzen. De aanpassing van pensioen aan de lonen dan wel de prijzen door PDN vindt plaats middels het toekennen van toeslagen (indexatie). PDN betaalt de kosten van toeslagen uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen. De toekenning van toeslagen is voorwaardelijk, dus geen automatisme. Per jaar beoordeelt het bestuur van PDN of je pensioen de ontwikkeling van de lonen dan wel de prijzen kan volgen. Het toekennen van een toeslag is alleen verantwoord als het bestuur van PDN vindt dat de financiële positie van het fonds dit toelaat. Bij een gunstige financiële positie kan het bestuur overigens besluiten om in het verleden gemiste toeslagen in te halen.

Zie voor meer informatie in de brochure 'Toeslagverlening'.

Is er ook toeslagverlening op PPS-saldo?

Per de eerste dag van elke maand verleent PDN een (meestal ander) maandrendement over het prepensioenkapitaal op basis van het beleggingsresultaat over de maand daarvoor: bijvoorbeeld 1 december het maandrendement op basis van het beleggingsresultaat over november. Bij een positief rendement stijgt je prepensioenkapitaal, bij een negatief rendement daalt je prepensioenkapitaal. De kosten die verbonden zijn aan het beleggen van de prepensioenkapitalen worden bij jou als deelnemer in rekening gebracht. De kosten worden verrekend met het maandrendement waardoor het maandrendement vermindert. 
Trouwen en Samenwonen

Wat is de definitie van partner?

  • Degene met wie je getrouwd bent, of 
  • Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of 
  • Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt en met wie je op hetzelfde adres woont. Voorwaarde hierbij is verder dat het samenlevingscontract is gemeld bij PDN en door PDN is erkend. 
    Degene met wie je na je pensionering een van de genoemde partnerschappen aangaat, komt niet in aanmerking voor een partnerpensioen.
Zie voor meer informatie de brochure 'Trouwen en samenwonen'.

 Ik ga samenwonen. Komt mijn partner in aanmerking voor een partnerpensioen?

Als je gaat samenwonen en dit vastlegt in een notariële akte, moet je altijd een kopie hiervan aan het pensioenfonds toesturen.
Let op: Als je geen kopie van de (notariële) akte bij PDN inlevert, is je partner niet verzekerd voor het partnerpensioen!

Zie voor meer informatie (en de toe te sturen documenten) in de brochure 'Trouwen en samenwonen'.

Verhuizen

Ik ga binnenkort verhuizen. Moet ik het pensioenfonds hierover inlichten?

Verhuis je binnen Nederland, dan hoef je dat niet aan het pensioenfonds door te geven. PDN ontvangt automatisch je nieuwe adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Uiteraard is het daarom wel van belang dat je de gemeente informeert over de verhuizing. Verhuis je naar of in het buitenland, of van het buitenland naar Nederland, dan moet je je nieuwe adresgegevens schriftelijk aan PDN doorgeven.

Waardeoverdracht

 Ik heb vroeger bij een ander bedrijf gewerkt. Kan ik de pensioenaanspraken die ik daar heb opgebouwd, overdragen naar PDN?

Het mogelijk je pensioen van een vroegere werkgever over te dragen naar PDN. Je kunt hiervoor een aanvraag voor waardeoverdracht indienen bij PDN. PDN is afhankelijk van de medewerking van de oude pensioenuitvoerder. PDN zal de pensioenuitvoerder van je vorige werkgever verzoeken om een opgave van je opgebouwde pensioenaanspraken. Als deze pensioenuitvoerder meewerkt, zal PDN je vervolgens aan de hand hiervan een opgave doen voor inkoop in de pensioenregeling van PDN. Je kunt dan beslissen of je de waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden.

Zie voor meer informatie de brochure 'Waardeoverdracht'.

Ik neem binnenkort ontslag. Kan ik mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever?

Ja. Je moet de aanvraag voor waardeoverdracht indienen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever zal PDN vervolgens vragen om een opgave van je opgebouwde (pre)pensioenaanspraken. Je nieuwe pensioenuitvoerder zal je aan de hand hiervan een opgave doen voor inkoop in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt op basis van de opgave beslissen of je de waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden.

Hoe vind ik een vroegere pensioenuitvoerder terug?

De website 'www.Mijnpensioenoverzicht.nl' van de overheid biedt een overzicht van alle pensioenen die iemand in de loop van de tijd bij verschillende pensioenfondsen in Nederland heeft opgebouwd. Toegang tot de site is alleen mogelijk met een DigiD-code. Dat is je inlogcode bij de overheid. Als je geen DigiD-code hebt, kun je die aanvragen via de website www.digid.nl.
Biedt de website Mijnpensioenoverzicht.nl geen of onvoldoende informatie over je vroegere pensioenuitvoerder? In dat geval zijn er nog meer mogelijkheden. En wel de volgende. Heb je een bewijs van opgave van de aanspraken, dan kun je de informatiedesk van De Nederlandsche Bank (DNB) bellen voor namen, adressen en telefoonnummers van bestaande pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. De informatiedesk is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op telefoon 0800-0201068 (gratis). Je kunt ook de internetsite van DNB raadplegen:www.dnb.nl
Heb je geen bewijs of opgave, dan kun je informeren bij je voormalige werkgever of vroegere collega’s, als de werkgever niet te vinden is. Informeer dan bij vakorganisaties of zij het bedrijf kennen. Voor bepaalde bedrijfstakken geldt verplichte deelneming aan een bedrijfs(tak)pensioenfonds, dus dan kun je je rechtstreeks melden bij dat fonds. Voor een pensioenvoorziening die is ondergebracht bij een verzekeraar, kun je je wenden tot het verbond van verzekeraars, via hun website (www.verbondvanverzekeraars.nl) kun je een vraag voorleggen.

Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord