Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over:

Anw / Partnerpensioen bij overlijden


Wat is Anw?

In sommige gevallen kunnen je partner en/of kinderen recht hebben op een Anw-uitkering. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. De nabestaandenuitkering Anw is een uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit.

Wat ontvangen mijn partner en kinderen als ik overlijd?

Als deelnemer van PDN bouw je niet alleen pensioen voor jezelf op maar ook voor je partner (partnerpensioen) en voor je kinderen (wezenpensioen). Dit gaat meteen in na je overlijden. Ook als je de pensioenleeftijd nog lang niet hebt bereikt. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt, zie je wat je kinderen en partner ontvangen als jij overlijdt.

Na een scheiding of eerdere scheidingen kan het partnerpensioen voor (de) nieuwe partner(s) lager zijn. In de brochure ‘Partner- en wezenpensioen’ wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden bij overlijden (overlijden vóór pensionering, ná pensionering, de soorten partner- en wezenpensioen, etc.).

Moet iemand mijn overlijden melden?

Woon je in Nederland en ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan hoeven je nabestaanden dat niet bij het pensioenfonds te melden. Het overlijden wordt via de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch aan het pensioenfonds doorgegeven.

Woon je in het buitenland en ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan moeten je nabestaanden wel het fonds informeren. Dat doen ze door een kopie van de akte van overlijden naar PDN te sturen.

Woon je in Nederland of in het buitenland en heb je een notarieel samenlevingscontract, dan moet je partner bewijzen dat hij/zij inderdaad nog met je samenwoont. Dat kan hij of zij bewijzen door een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat jullie samenwoonden, naar PDN te sturen.

Wanneer gaat het partner-/ wezenpensioen in als ik kom te overlijden?

Het partner-/ wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden.

Arbeidsongeschiktheid


Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?

Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor minstens 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als je volledig, dat wil zeggen voor 80 procent of meer, arbeidsongeschikt bent, krijg je van het UWV een WIA-uitkering ter grootte van maximaal 75% van het laatst verdiende salaris voordat je arbeidsongeschikt werd. Hieraan heeft de wet een maximum gesteld. De wettelijke uitkering is nooit hoger dan 75% van het maximum dagloon (per 1 januari 2020: € 57.232). Je bent bij PDN aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid..

Kijk hier voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

Ga je uit dienst als gevolg van je arbeidsongeschiktheid, dan geeft de werkgever dit aan PDN door.

Vanaf je uitdiensttreding loopt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid de opbouw van je pensioen bij PDN geheel of gedeeltelijk door. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid betaal je zelf een deel of helemaal geen premie.

Als op datum uitdiensttreding je pensioenloon hoger is dan het maximum dagloon, krijg je over dat meerdere pensioenloon geen WIA-uitkering. Je komt dan bij PDN in aanmerking voor een aanvulling in de vorm van een (reglementair) arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen komt alleen tot uitkering als je volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 70% van het pensioenloon dat hoger is dan het maximum dagloon (per 1 januari 2020: € 57.232).

Kijk hier voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wat moet ik doen als ik minder of meer arbeidsongeschikt word?

Geef het aan PDN door als jouw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert en je meer of minder arbeidsongeschikt wordt. De hoogte van de pensioenopbouw is gebaseerd op de mate van je arbeidsongeschiktheid per de datum van uitdiensttreding. Als je daarna minder (of meer) arbeidsongeschikt wordt, bouw je (mogelijk) minder (of meer) pensioen op. Daarnaast stopt je arbeidsongeschiktheidspensioen als je arbeidsongeschiktheidspercentage lager wordt dan 80%. Het kan ook zijn dat je een arbeidsongeschiktheidspensioen gaat ontvangen omdat je 80% of meer arbeidsongeschikt wordt.

Kijk hier voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid.
Echtscheiding

Ik ga scheiden, ben gescheiden of mijn samenlevingscontract wordt beëindigd. 
Wat zijn de gevolgen voor mijn ouderdomspensioen?

Het uit elkaar gaan heeft meestal grote gevolgen voor je ouderdomspensioen. De tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten moeten bij echtscheiding namelijk tussen jou en je partner verdeeld worden. Dit geldt ook voor het PPS-saldo en het nettopensioenkapitaal. Dit regelt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt verdeeld. Verdeling volgens de standaard betekent dat 50% voor de deelnemer en 50% van het ouderdomspensioen voor de ex-partner is. De uitkering van je ex-partner gaat op hetzelfde moment in als jouw uitkering. Bij beëindiging van een samenlevingscontract heeft je ex-partner alleen recht op een deel van het ouderdomspensioen als dit in het (beëindigings)contract is opgenomen.

Een andere verdeling van het ouderdomspensioen is ook mogelijk, maar dan moet dit wel in de huwelijkse voorwaarden of in een (echt)scheidingsconvenant staan. Naast ouderdomspensioen bestaat ook partnerpensioen. Je ex-partner maakt aanspraak op het partnerpensioen dat je vanaf de datum aanvang deelname tot het moment van scheiding hebt opgebouwd. We noemen dit bijzonder partnerpensioen. Bij jouw overlijden keren we dit bijzonder partnerpensioen uit aan je ex-partner.

Kijk hier voor meer informatie over echtscheiding.

Wat is de definitie van 'partner'?

Onder 'partner' wordt verstaan de persoon met wie je gehuwd bent of die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand. Woon je samen dan moet je je partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Je moet dan een aantal documenten naar ons opsturen. In onze brochure ‘Trouwen en samenwonen’ kun je lezen welke documenten dit zijn. Dit geldt niet voor de partner met wie je na je pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een notarieel samenlevingscontract sluit.

Eerder stoppen met werken

Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?

Als je vóór je pensioenleeftijd wilt stoppen met werken, wordt je pensioenuitkering lager. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meer jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op.

Ik wil graag eerder stoppen met werken. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn pensioen laten ingaan?

Je kunt op zijn vroegst vanaf je 55e met pensioen gaan. Omdat je pensioen langer moet worden uitbetaald en je door eerder met pensioen te gaan minder pensioen opbouwt, wordt de pensioenuitkering lager.


Ik wil voor mijn AOW-leeftijd met pensioen.

Als je meer dan 5 jaar vóór je AOW-leeftijd - gedeeltelijk - met (pre)pensioen gaat, dan moet je je betaalde werkzaamheden - geheel of gedeeltelijk - beëindigen. Je moet dan de intentieverklaring 'geen betaalde werkzaamheden' invullen. Deze verklaring wordt automatisch meegestuurd bij de aanvraag ouderdomspensioen, indien van toepassing. Laat je op een latere datum je (pre)pensioen ingaan, dan hoef je niet te stoppen met werken.

Wil je het ouderdomspensioen vóór de AOW-leeftijd laten ingaan, dan moet je dat zelf aanvragen.

Kijk hier voor meer informatie over stoppen met werken.Factor A


Wat is de Factor A?

De Factor A geeft aan hoe groot je pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. De Factor A is te vinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks van het pensioenfonds krijgt. Je hebt de Factor A nodig als je wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte je hebt om je pensioen aan te vullen met lijfrentes.

Inhoudingen


Hoe zit het met de belasting op mijn pensioen?

Op je pensioenuitkering wordt loonheffing ingehouden. De loonheffing is een combinatie van de premies volksverzekeringen en de loonbelasting. Op je uitkering wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet ingehouden. Op de loonheffing kun je een loonheffingskorting laten toepassen. De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor de kortingen op de belastingen en premies die je moet afdragen. Elke werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft in principe recht op de loonheffingskorting. Dit geldt ook voor werknemers of uitkeringsgerechtigden die niet in Nederland wonen.

Als je naast je pensioenuitkering nog een ander inkomen hebt, kun je kiezen op welk inkomen de loonheffingskorting wordt toegepast. Het voordeligst is om dit op het hoogste inkomen te laten doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past standaard de loonheffingskorting op je AOW toe. Je kunt deze keuze altijd wijzigen door een 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' naar het pensioenfonds of de SVB te sturen. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.
Vanwege het progressieve karakter van het Nederlands belastingstelsel kan de situatie ontstaan dat je op jaarbasis te weinig loonheffing hebt afgedragen. Via de inkomstenbelasting krijg je dan een naheffing. In de brochure 'Met pensioen gaan' lees je meer hierover.


In mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan alleen maar brutobedragen. Waar kan ik terecht voor de nettobedragen?

Wat je netto overhoudt, is afhankelijk van veel factoren. Niet alleen de gebruikelijke inhoudingen zoals loonheffing en premie zorgverzekering, maar ook een eventuele hypotheek of andere inkomsten spelen een rol. Als je nog niet met pensioen bent, kun je door middel van de pensioenplanner van PDN (op de website van PDN onder 'Mijn PDN Pensioen') een indruk krijgen van je nettopensioenuitkering.


 

Keuzemogelijkheden


Eerder stoppen met werken.

Je kunt vanaf je 55e met pensioen gaan. Mogelijk heb je voor 1 januari 2006 deelgenomen aan de prepensioenregeling van DSM. In dat geval is het door jou gespaarde PPS-saldo in een apart potje gereserveerd. Over dit saldo wordt rente bijgeschreven.

Wat je met je PPS-saldo kunt doen is sterk afhankelijk van je leeftijd en je AOW-leeftijd.

Kijk hier voor meer informatie over de PPS-regeling.


Partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

Heb je geen partner of is je partner financieel zelfstandig? Dan kun je ervoor kiezen om bij pensionering af te zien van een partnerpensioen. Het opgebouwde partnerpensioen, of een deel hiervan, kun je dan gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen. Voor de uitruil van het partnerpensioen heb je wel toestemming van je partner nodig, want je partner krijgt dan geen, of minder, uitkering na je overlijden. Voor deelnemers die bij hun pensionering geen partner hebben, gebeurt dit automatisch.

Kijk hier voor meer informatie over Uitruilen.


Variëren met de hoogte van de pensioenuitkering.

Je kunt de hoogte van je ouderdomspensioen laten variëren. Ontvang je als je met pensioen gaat nog geen AOW of heb je dan nog financiële verplichtingen (bijvoorbeeld een hypotheek)? Dan kun je kiezen voor een ‘hoog/laag uitkering’. De periode van uitkering wordt dan als het ware in tweeën gesplitst. De uitkering in de eerste periode is bijvoorbeeld hoger dan de uitkering in de tweede periode. Andersom is ook mogelijk. De hoogte van die uitkeringen wordt berekend op basis van het opgebouwde pensioen op het moment dat je met pensioen gaat.

Kijk hier voor meer informatie over Variëren. 

Raadpleeg ook eens de pensioenplanner op de website. Deze stelt je in staat om met je eigen pensioengegevens de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan te bekijken.

Met pensioen gaan / AOW


Ik wil met pensioen. Wat moet ik daarvoor doen?

Je kunt het pensioen laten ingaan op je AOW-leeftijd, maar ook vóór of na je AOW-leeftijd. Het vroegst mogelijke tijdstip waarop je pensioen van PDN kunt ontvangen, is je 55ste verjaardag. Enkele maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je automatisch van PDN een aanvraagbrief. Bij deze brief ontvang je tevens formulieren om je keuzes aan te geven.

Wil je het ouderdomspensioen vóór je AOW-leeftijd laten ingaan dan moet je dit zelf aanvragen bij PDN. Je stuurt dan uiterlijk 3 maanden vóór de gewenste pensioeningangsdatum het ‘aanvraagformulier ouderdomspensioen’ naar PDN. Je kunt dit formulier ook downloaden via de website van PDN bij ‘downloads’. PDN stuurt je vervolgens een aanvraagbrief.

Wil je het pensioen na je AOW leeftijd laten ingaan (uiterlijk 5 jaar na je AOW-leeftijd) dat moet je dat ook zelf aanvragen via het ‘aanvraagformulier ouderdomspensioen’.

 Wat is AOW?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor alle inwoners van Nederland die de AOW-leeftijd bereiken. Je bouwt een volledige AOW-uitkering op als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Voor ieder jaar dat je mist, wordt de AOW met 2% gekort. AOW wordt toegekend en betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Je AOW-leeftijd is afhankelijk van je geboortejaar. Meer informatie over AOW vind je op www.svb.nl. Daar kun je je AOW-leeftijd en ook de betaaldata van je AOW-uitkering vinden. Op de website van ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’ kun je je opgebouwde en te bereiken AOW vinden.Hoeveel premie betaal ik?

Je werkgever betaalt 24% van het pensioenloon als pensioenbijdrage van PDN. Een deel daarvan betaal jij als werknemer. De hoogte van de pensioenbijdrage voor de werknemer wordt geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de werkgever. Jouw bijdrage wordt maandelijks ingehouden over je vaste pensioenloon tot het grensbedrag en blijft onbelast voor de loonheffing.Wanneer ontvang ik een overzicht van mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken?

Vóór 1 oktober van ieder jaar ontvang je van PDN op je huisadres of digitaal (via Mijn PDN pensioen) een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarin vind je alle informatie met betrekking tot je pensioenaanspraken. Ook kun je in deze opgave lezen hoeveel pensioen je kunt bereiken, uitgaande van je dienstverband en pensioenloon per de datum van het overzicht.


Hoe is mijn pensioen bij PDN opgebouwd?

Je pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling. Bij een middelloonregeling ontvang je een uitkering die is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je verdiende door de jaren heen. Vanaf de door jou gekozen pensioenleeftijd ontvang je (naast de mogelijke AOW-uitkering van de overheid) pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever(s). De pensioenregeling bij PDN is een CDC-regeling oftewel Collective Defined Contribution. Dit betekent dat je werkgever iedere maand voor jou een premie stort bij PDN. De werknemer betaalt zelf ook een deel van de premie. PDN is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers, oud-medewerkers en uitkeringsgerechtigden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. De pensioenrechten die je volgens dit systeem opbouwt, zijn voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je aanspraak kunt maken op deze rechten als de financiële positie van PDN dit toelaat.

Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?

Als je vóór je pensioenleeftijd wilt stoppen met werken, wordt je pensioenuitkering lager. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meer jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op.

Wanneer je eerder gespaard hebt via de PPS-regeling dan kun je het gespaarde PPS-saldo inzetten om je (levenslange) ouderdomspensioen te verhogen. Het ouderdomspensioen kun je laten ingaan tussen je 55e en je AOW-leeftijd. Je kunt het PPS-saldo ook inzetten voor een tijdelijke PPS-uitkering voorafgaande aan je (ouderdoms)pensioen.

Kijk hier voor meer informatie over PPS.


Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?

Bij vragen over je pensioen kun je terecht bij onze Pension Desk: tel.: 045 - 5788100 of e-mail: info.PDN@dsm.com.

Nettopensioenregeling


Op welk moment neem ik deel aan de Nettopensioenregeling?

Om ook een goed pensioen te bieden als je meer verdient dan € 110.111 (grensbedrag 2020), bestaat er naast de collectieve pensioenregeling een Nettopensioenregeling. Hiermee kun je pensioen opbouwen over je pensioenloon boven het grensbedrag.

Als je pensioenloon hoger is/wordt dan het grensbedrag, neem je automatisch deel aan de NPR (met uitzondering van degenen die schriftelijk hebben afgezien van deelname).

Als je in deeltijd werkt, wordt rekening gehouden met het voltijd pensioenloon bij de beoordeling of het loon boven of onder het grensbedrag zit.


Is er sprake van een fiscaal voordeel als ik deelneem aan de Nettopensioenregeling (NPR)?

Het nettopensioen dat je met het pensioenkapitaal inkoopt, zal op het moment van pensioenbetaling niet meer fiscaal worden belast (bijdragen belast, uitkeringen onbelast).

Daarnaast wordt het pensioenkapitaal niet belast in box 3.


Als ik besluit om niet deel te nemen aan de Nettopensioenregeling (NPR), is de werkgeversbijdrage dan gelijk aan de bijdrage als ik wel deelneem?
Ja: als je van deelname afziet, ontvang je wel de volledige werkgeversbijdrage. Je hebt dan een hoger netto-inkomen nu, in ruil voor minder pensioen later.

Hoe kan ik mij afmelden of opnieuw deelnemen aan de NPR?
Afzien van deelname of opnieuw deelnemen kan maandelijks per de eerste van de maand door het invullen van wijzigingsformulier A.

Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van de andere opties, zoals bijvoorbeeld onderbrengen bij een verzekeraar?

Kosten:

· De werkgever en niet de deelnemer betaalt de uitvoeringskosten van de Nettopensioenregeling (NPR).
· Lage beleggingskosten ten opzichte van een verzekeraar.

Bij deelname aan de NPR is er sprake van een volledige (reglementaire) dekking voor arbeidsongeschiktheidsrisico en (indien verzekerd) voor het overlijdensrisico. Indien je besluit deel te nemen aan de NPR bij PDN, zijn al je pensioenaanspraken ondergebracht bij hetzelfde pensioenfonds. Hierdoor heb je een beter (totaal)overzicht van je pensioenaanspraken. Het pensioenfonds mag, in tegenstelling tot de verzekeraar, gebruik maken van andere staffels waardoor de ruimte van de inleg groter is dan bij een verzekeraar. Het pensioenkapitaal dat je met de nettobijdragen vormt, wordt niet belast in box 3. Een voordeel van het onderbrengen van de bijdrage bij een verzekeraar is het feit dat je bij een verzekeraar de kring van uitkeringsgerechtigden in geval van overlijden, zelf kunt aangeven. PDN kent in dit geval een wettelijke kring van gerechtigden die in het geval van overlijden in aanmerking komen voor een uitkering. Deze kring van gerechtigden bestaat uit de partner en eventuele kinderen.


Is het mogelijk om het kapitaal opgebouwd in de Nettopensioenregeling (NPR) over te dragen naar een ander pensioenfonds in het geval er sprake is van einde van het dienstverband?
Overdracht van het gespaarde kapitaal is mogelijk als je bij het nieuwe pensioenfonds ook deelnemer bent aan een nettopensioenregeling.
Onbetaald verlof


Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik onbetaald verlof opneem?

Neem je een periode onbetaald verlof, dan bouw je tijdens die maanden geen pensioen op. Mocht je tijdens de periode van onbetaald verlof komen te overlijden, dan is er een partnerpensioen beschikbaar voor je partner en kinderen.

PPS-saldo (prepensioenkapitaal)


Wat is het rendement in de afgelopen jaren en kan de PPS-rente ook negatief zijn?

Over het PPS-saldo wordt rente toegekend (positief of negatief).

Hoeveel rente er maandelijks wordt gegeven op het PPS-saldo hangt af van het rendement dat PDN maakt op de belegging van de PPS-saldi. Per de eerste van elke maand wordt het maandrendement (positief of negatief) op basis van het beleggingsresultaat over de maand ervoor verrekend.

Is dat rendement positief dan wordt rente bijgeschreven. Is het rendement negatief, dan wordt rente afgeschreven. De rendementen worden maandelijks gepubliceerd op de website. In de brochure ‘Toeslagverlening’ lees je meer hierover.

Wanneer kan ik mijn prepensioen aanvragen?

Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo hebben opgebouwd, krijgen voorafgaand aan de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen te maken met de omzetting van dat saldo in een tijdelijke PPS-uitkering. Deze PPS-uitkering gaat standaard in 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit noemen we de PPS-leeftijd. Onder voorwaarden is het mogelijk om de PPS-leeftijd op een ander moment (vroeger of later) te laten ingaan.

Kijk hier voor meer informatie over PPS.

Om een PPS-uitkering aan te vragen kun je gebruik maken van het formulier ‘Aanvraagformulier PPS-uitkering’.


Wat gebeurt er met mijn opgebouwde PPS-saldo als ik verander van werkgever voordat ik de leeftijd bereik waarop ik met pensioen wil gaan?

Ga je vóór je pensioendatum uit dienst en is dat niet door arbeidsongeschiktheid of overlijden. En heb je je pensioen ook niet overgedragen naar je nieuwe werkgever. Dan behoud je de aanspraak op het opgebouwde PPS-saldo dat je tot die datum had gespaard.

Toeslagverlening


Wordt mijn pensioen jaarlijks verhoogd?

Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Of daadwerkelijk toeslagen kunnen worden verleend, hangt af van de financiële positie van het fonds. Je hebt dus geen recht op toeslagverlening. Het fonds reserveert geen geld voor toeslagverlening en er wordt geen premie voor betaald.
Lees meer hierover in de brochure ‘Toeslagverlening’.

Trouwen en samenwonen


Wat is de definitie van 'partner'?

  • Degene met wie je getrouwd bent, of
  • Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of
  • Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt en met wie je op hetzelfde adres woont. Voorwaarde hierbij is verder dat het samenlevingscontract is gemeld bij PDN en door PDN is erkend.
Degene met wie je ná je pensionering een van de genoemde partnerschappen aangaat, komt niet in aanmerking voor een partnerpensioen.

Ik ga samenwonen. Komt mijn partner in aanmerking voor een partnerpensioen?

Als je gaat samenwonen en dit vastlegt in een notariële akte, moet je altijd een kopie hiervan aan het pensioenfonds toesturen. Let op: Als je geen kopie van de (notariële) akte bij PDN inlevert, is je partner niet verzekerd voor het partnerpensioen!

Lees voor meer informatie (en de toe te sturen documenten) in de brochure ‘Trouwen en samenwonen’.

Verhuizen


Ik ga binnenkort verhuizen. Moet ik het pensioenfonds hierover inlichten?

Verhuis je binnen Nederland, dan hoef je dat niet aan het pensioenfonds door te geven. PDN ontvangt automatisch je nieuwe adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Uiteraard is het daarom wel van belang dat je de gemeente informeert over de verhuizing. Verhuis je naar of in het buitenland, of van het buitenland naar Nederland, dan moet je je nieuwe adresgegevens schriftelijk aan PDN doorgeven.

Waardeoverdracht

 
Ik ben onlangs bij DSM komen werken. Hoe kan ik mijn opgebouwde pensioen bij mijn vorige pensioenfonds laten overdragen naar PDN?

Je kunt een aanvraag voor waardeoverdracht indienen door het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan PDN. Dit formulier vind je op de website onder downloads.
Meer informatie kun je vinden in de brochure 'Waardeoverdracht'.Hoe vind ik een vroegere pensioenuitvoerder terug?

De website 'www.mijnpensioenoverzicht.nl' van de overheid biedt een overzicht van alle pensioenen die iemand in de loop van de tijd bij verschillende pensioenfondsen heeft opgebouwd. Toegang tot de site is alleen mogelijk met een DigiD-code. Dat is je inlogcode bij de overheid. Als je geen DigiD-code hebt, kun je die aanvragen via de website ‘www.digid.nl’. Biedt de website 'www.mijnpensioenoverzicht.nl' geen of onvoldoende informatie over je vroegere pensioenuitvoerder? In dat geval zijn er nog meer mogelijkheden. En wel de volgende.

 

Heb je een bewijs van opgave van de aanspraken, dan kun je contact opnemen met de informatiedesk van De Nederlandsche Bank (DNB) voor namen, adressen en telefoonnummers van bestaande pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. De informatiedesk is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op telefoon 0800-0201068 (gratis) of per e-mail: info@dnb.nl. Je kunt ook de internetsite van DNB raadplegen: www.dnb.nl.

Heb je geen bewijs of opgave, dan kun je informeren bij je voormalige werkgever of vroegere collega’s, als de werkgever niet te vinden is. Informeer dan bij vakorganisaties of zij het bedrijf kennen. Voor bepaalde bedrijfstakken geldt verplichte deelneming aan een bedrijfspensioenfonds, dus dan kun je je rechtstreeks melden bij dat fonds. Voor een pensioenvoorziening die is ondergebracht bij een verzekeraar, kun je je wenden tot het ‘verbond van verzekeraars’.Ik neem binnenkort ontslag. Kan ik mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever?

Ja. Je moet de aanvraag voor waardeoverdracht indienen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever zal PDN vervolgens vragen om een opgave van je opgebouwde (pre)pensioenaanspraken. Je nieuwe pensioenuitvoerder zal je aan de hand hiervan een opgave doen voor inkoop in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt op basis van de opgave beslissen of je de waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden.

Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord